Liên kết Cơ sở Dữ liệu

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

Tập tin cơ sở dữ liệu

Hãy gõ đường dẫn đến tập tin cơ sở dữ liệu, và tên của tập tin đó. Tên tập tin phải kết thúc với phần mở rộng Tài Liệu Mở « *.odb ».

Duyệt

Mở một hộp thoại tập tin trong đó bạn có thể lựa chọn tập tin cơ sở dữ liệu.

Tên đã đăng ký

Hãy gõ tên cho cơ sở dữ liệu. LibreOffice sử dụng tên này để truy cập đến cơ sở dữ liệu đó.

Please support us!