Cơ sở dữ liệu

Thêm, sửa đổi hay gỡ bỏ mục nhập trong danh sách các cơ sở dữ liệu đã đăng ký. Bạn cần phải đăng ký cơ sở dữ liệu với LibreOffice để thấy nó trong cửa sổ Xem > Nguồn dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice Base - Databases.


Cơ sở Dữ liệu đã Đăng ký

Lists the registered name and database file of all registered databases. Double-click an entry to edit.

Mới

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

Xoá

Removes the selected entry from the list.

Sửa

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.

Please support us!