Kết nối

Xác định cách gộp lại các kết nối đến nguồn dữ liệu.

Chức năng Kết nối cho phép bạn ghi rõ rằng kết nối không còn cần thiết lại không phải bị xoá ngay, nhưng được bảo tồn sẵn sàng cho một khoảng thời gian nào đó. Nếu chương trình cần thiết một kết nối mới đến nguồn dữ liệu trong khoảng thời gian đó, có thể dùng kết nối sẵn sàng.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Gộp lại Kết nối

Gộp lại kết nối đã bật

Ghi rõ có nên gộp lại những kết nối đã chọn, hay không.

Trình điều khiển được LibreOffice nhận ra

Hiển thị danh sách các trình điều khiển đã xác định và dữ liệu về kết nối.

Trình điều khiển hiện có

Trình điều khiển được chọn hiện thời thì được hiển thị bên dưới danh sách.

Bật khả năng gộp lại kết nối cho trình điều khiển này

Hãy lựa chọn một trình điều khiển trong danh sách, và đánh dấu trong hộp chọn bên cạnh mục Bật khả năng gộp lại kết nối cho trình điều khiển này để gộp lại kết nối của nó.

Quá hạn (giây)

Xác định khoảng thời gian (theo giây) sau đó một kết nối đã gộp lại trở thành rảnh (sẵn sàng). Khoảng thời gian có thể nằm trong phạm vi 30 đến 600 giây.

Please support us!