Kết nối

Xác định cách gộp lại các kết nối đến nguồn dữ liệu.

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Gộp lại Kết nối

Gộp lại kết nối đã bật

Ghi rõ có nên gộp lại những kết nối đã chọn, hay không.

Trình điều khiển được LibreOffice nhận ra

Hiển thị danh sách các trình điều khiển đã xác định và dữ liệu về kết nối.

Trình điều khiển hiện có

Trình điều khiển được chọn hiện thời thì được hiển thị bên dưới danh sách.

Bật khả năng gộp lại kết nối cho trình điều khiển này

Hãy lựa chọn một trình điều khiển trong danh sách, và đánh dấu trong hộp chọn bên cạnh mục Bật khả năng gộp lại kết nối cho trình điều khiển này để gộp lại kết nối của nó.

Quá hạn (giây)

Xác định khoảng thời gian (theo giây) sau đó một kết nối đã gộp lại trở thành rảnh (sẵn sàng). Khoảng thời gian có thể nằm trong phạm vi 30 đến 600 giây.

Please support us!