Tùy chọn nguồn dữ liệu

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice Base.


Kết nối

Xác định cách gộp lại các kết nối đến nguồn dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu

Thêm, sửa đổi hay gỡ bỏ mục nhập trong danh sách các cơ sở dữ liệu đã đăng ký. Bạn cần phải đăng ký cơ sở dữ liệu với LibreOffice để thấy nó trong cửa sổ Xem > Nguồn dữ liệu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!