Ngôn ngữ

Xác định các ngôn ngữ mặc định và một số thiết lập miền địa phương cho các tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Languages and Locales - General.


Options Language Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ngôn ngữ của

Giao diện người dùng

Hãy chọn ngôn ngữ cần dùng cho giao diện người dùng, v.d. trình đơn, hộp thoại, tập tin Trợ giúp. Trước tiên bạn cần phải cài đặt ít nhất một gói ngôn ngữ thêm hay một phiên bản đa ngôn ngữ của LibreOffice.

The "Default" entry selects the language of the user interface for the operating system. If this language is not available in the LibreOffice installation, the language of the LibreOffice installation is the default language.

note

If the language you are after is not in the list, download the corresponding language pack from the LibreOffice website.


Thiết lập miền địa phương

Specifies the locale setting of the country setting. This influences settings for numbering, currency and units of measure.

The "Default" entry selects the locale which name is reported by the operating system.

Thay đổi trong trường này thì có hiệu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, một số tùy chọn được định dạng theo mặc định sẽ thay đổi chỉ nếu tài liệu mới tạo.

Tiền tệ mặc định

Specifies the default currency that is used for the currency format and the currency fields. If you change the locale setting, the default currency changes automatically.

Mục nhập mặc định áp dụng cho định dạng tiền tệ được gán cho thiết lập miền địa phương đã chọn.

Thay đổi nào trong trường Tiền tệ mặc định sẽ được truyền cho mỗi tài liệu đang mở, và sẽ đưa tới thay đổi tương ứng trong các hộp thoại và biểu tượng mà điều khiển định dạng tiền tệ trong tài liệu đó.

Khoá phân cách thập phân — Theo thiết lập miền địa phương

Ghi rõ có nên dùng khoá phân cách thập phân đã được đặt trên hệ thống của bạn, khi bạn bấm phím tương ứng trên vùng phím số.

Bật tùy chọn này thì ký tự được hiển thị phía sau tùy chọn « Theo thiết lập miền địa phương » được chèn khi bạn bấm phím đó trên vùng phím số (v.d. gõ « 1.234 » bằng vùng phím số sẽ nhập « 1,234 » theo miền địa phương Việt Nam). Không thì chèn ký tự cung cấp bởi phần mềm phục vụ bàn phím.

Date acceptance patterns

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Ngôn ngữ mặc định cho tài liệu

Specifies the languages for spelling, thesaurus and hyphenation.

Selecting the Document Language

warning

Chức năng kiểm tra chính tả cho ngôn ngữ đã chọn chỉ chạy được khi bạn đã cài đặt mô-đun ngôn ngữ tương ứng.Ngôn ngữ có chức năng kiểm tra chính tả hoạt động thì mục nhập ngôn ngữ có dấu kiểm phía trước.


Phương Tây

Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets.

Show UI elements for East Asian writings

Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in LibreOffice.

Muốn viết bằng tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn thì bạn có thể kích hoạt khả năng hỗ trợ những ngôn ngữ này trong giao diện người dùng.

Châu Á

Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets.

Show UI elements for Bi-Directional writing

Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in LibreOffice.

Languages Using Complex Text Layout

Complex text layout

Specifies the language for the complex text layout spellcheck.

Chỉ cho tài liệu hiện có

Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document.

Hỗ trợ ngôn ngữ tăng cường

Ignore system input language

Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!