Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Load/Save - Microsoft Office.


Embedded Objects

The Embedded Objects section specifies how to import and export Microsoft Office OLE objects.

Thiết lập này có hiệu lực khi không có trình phục vụ OLE Microsoft (v.d. trên UNIX), hoặc khi không có sẵn một trình phục vụ OLE Microsoft để chỉnh sửa đối tượng OLE.

Nếu một máy chủ OLE được kích hoạt cho đối tượng nhúng, thì máy chủ OLE đó sẽ được dùng để xử lý đối tượng.

Nếu không có máy chủ OLE nào được kích hoạt cho các đối tượng MathType, thì đối tượng MathType nhúng có thể được chuyển đổi thành đối tượng % PRODUCTNAME Math. Để chuyển đổi, các đối tượng MathType nhúng không được vượt quá quy cách MathType 3,1.

Hộp liệt kê

The List Box field displays the entries for the pair of OLE objects that can be converted when loading into LibreOffice (L) and/or when saving into a Microsoft format (S).

Đánh dấu vào hộp trong cột [N] phía trước mục nhập nếu có nên chuyển đổi các đối tượng OLE Microsoft sang đối tượng OLE LibreOffice đã ghi rõ khi nào một tài liệu Microsoft được nạp vào LibreOffice.

Đánh dấu vào hộp trong cột [L] phía trước mục nhập nếu có nên chuyển đổi các đối tượng OLE LibreOffice sang đối tượng OLE Microsoft đã ghi rõ khi nào một tài liệu được lưu theo định dạng tập tin Microsoft.

Character Background

Microsoft Office has two character attributes similar to LibreOffice character background. Select the appropriate attribute (highlighting or shading) which you would like to use during export to Microsoft Office file formats.

Please support us!