Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Load/Save - Microsoft Office.


Embedded Objects

The Embedded Objects section specifies how to import and export Microsoft Office or other OLE objects.

These settings are valid when no Microsoft or other OLE server exists (for example, in UNIX) or when there is no LibreOffice OLE server ready for editing the OLE objects.

Nếu một máy chủ OLE được kích hoạt cho đối tượng nhúng, thì máy chủ OLE đó sẽ được dùng để xử lý đối tượng.

Nếu không có máy chủ OLE nào được kích hoạt cho các đối tượng MathType, thì đối tượng MathType nhúng có thể được chuyển đổi thành đối tượng % PRODUCTNAME Math. Để chuyển đổi, các đối tượng MathType nhúng không được vượt quá quy cách MathType 3,1.

[L] and [S] Columns

The [L] and [S] checkbox displays the entries for the pair of OLE objects that can be converted when loading into LibreOffice [L] and/or when saving into a Microsoft format [S].

Mark the box in the [L] column in front of the entry if a Microsoft or other OLE object is to be converted into the specified LibreOffice OLE object when a Microsoft or other document is loaded into LibreOffice.

Đánh dấu vào hộp trong cột [L] phía trước mục nhập nếu có nên chuyển đổi các đối tượng OLE LibreOffice sang đối tượng OLE Microsoft đã ghi rõ khi nào một tài liệu được lưu theo định dạng tập tin Microsoft.

Character Highlighting

Microsoft Office has two character attributes similar to LibreOffice character background. Select the appropriate attribute (highlighting or shading) which you would like to use during export to Microsoft Office file formats.

Lock files

Mark this checkbox to generate a Microsoft Office lock file in addition to LibreOffice own lock file. Lock files signal to applications that a resource or file should not be used until the lock is released.

tip

LibreOffice can read lock files generated by Microsoft Office.


Please support us!