Thuộc tính VBA

Ghi rõ các thuộc tính chung về chức năng nạp và lưu tài liệu kiểu Microsoft Office chứa mã VBA (Visual Basic for Applications).

Để truy cập lệnh này...

Choose - Load/Save - VBA Properties.


Options Load/Save Dialog Image

MS Word 97/2000/XP

Đặt thiết lập cho các tài liệu kiểu Microsoft Word.

Nạp mã Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Mã thực thi

Mã VBA (Visual Basic for Applications) sẽ được nạp sẵn sàng thực hiện. Nếu tùy chọn này không được hiệu lực, mã VBA sẽ bị ghi chú tắt để xem nhưng không chạy.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Lưu lại mã Basic gốc

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Khi lưu theo định dạng khác với Microsoft, mã Basic Microsoft không được lưu cùng với tài liệu. Chẳng hạn, nếu tài liệu chứa mã Basic Microsoft và bạn lưu nó theo định dạng LibreOffice, bạn sẽ thấy cảnh báo rằng mã Basic Microsoft sẽ không được lưu.

Tùy chọn Lưu lại mã Basic gốc có quyền cao hơn tùy chọn Nạp mã Basic. Nếu cả hai tùy chọn đã được hiệu lực và bạn chỉnh sửa mã Basic bị tắt trong IDE Basic của LibreOffice, mã Basic Microsoft gốc sẽ được lưu khi lưu theo định dạng Microsoft. Bạn sẽ thấy một thông báo về trường hợp này.

Để gỡ bỏ bất cứ vi-rút vĩ lệnh Basic Microsoft nào có thể khỏi tài liệu Microsoft, tắt tùy chọn Lưu lại mã Basic gốc và lưu tài liệu theo định dạng Microsoft. Tài liệu sẽ được lưu mà không có mã Basic Microsoft.

MS Excel 97/2000/XP

Ghi rõ thiết lập cho các tài liệu theo định dạng Microsoft Excel.

Nạp mã Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Mã thực thi

Mã VBA (Visual Basic for Applications) sẽ được nạp sẵn sàng thực hiện. Nếu tùy chọn này không được hiệu lực, mã VBA sẽ bị ghi chú tắt để xem nhưng không chạy.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Lưu lại mã Basic gốc

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Khi lưu theo định dạng khác với Microsoft, mã Basic Microsoft không được lưu cùng với tài liệu. Chẳng hạn, nếu tài liệu chứa mã Basic Microsoft và bạn lưu nó theo định dạng LibreOffice, bạn sẽ thấy cảnh báo rằng mã Basic Microsoft sẽ không được lưu.

Tùy chọn Lưu lại mã Basic gốc có quyền cao hơn tùy chọn Nạp mã Basic. Nếu cả hai tùy chọn đã được hiệu lực và bạn chỉnh sửa mã Basic bị tắt trong IDE Basic của LibreOffice, mã Basic Microsoft gốc sẽ được lưu khi lưu theo định dạng Microsoft. Bạn sẽ thấy một thông báo về trường hợp này.

Để gỡ bỏ bất cứ vi-rút vĩ lệnh Basic Microsoft nào có thể khỏi tài liệu Microsoft, tắt tùy chọn Lưu lại mã Basic gốc và lưu tài liệu theo định dạng Microsoft. Tài liệu sẽ được lưu mà không có mã Basic Microsoft.

MS PowerPoint 97/2000/XP

Ghi rõ thiết lập cho các tài liệu theo định dạng Microsoft PowerPoint.

Nạp mã Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Lưu lại mã Basic gốc

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Khi lưu theo định dạng khác với Microsoft, mã Basic Microsoft không được lưu cùng với tài liệu. Chẳng hạn, nếu tài liệu chứa mã Basic Microsoft và bạn lưu nó theo định dạng LibreOffice, bạn sẽ thấy cảnh báo rằng mã Basic Microsoft sẽ không được lưu.

Tùy chọn Lưu lại mã Basic gốc có quyền cao hơn tùy chọn Nạp mã Basic. Nếu cả hai tùy chọn đã được hiệu lực và bạn chỉnh sửa mã Basic bị tắt trong IDE Basic của LibreOffice, mã Basic Microsoft gốc sẽ được lưu khi lưu theo định dạng Microsoft. Bạn sẽ thấy một thông báo về trường hợp này.

Để gỡ bỏ bất cứ vi-rút vĩ lệnh Basic Microsoft nào có thể khỏi tài liệu Microsoft, tắt tùy chọn Lưu lại mã Basic gốc và lưu tài liệu theo định dạng Microsoft. Tài liệu sẽ được lưu mà không có mã Basic Microsoft.

Please support us!