Màu sắc mặc định

Gán màu sắc cho các hàng dữ liệu. Thiết lập chỉ có tác động mọi danh sách mới tạo.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Charts - Default Colors.


Màu sắc đồ thị

Displays all the colors available for the data series. Select a data series to change its color. Select the desired color from the adjacent color table.

Bảng màu

Bảng này được dùng để thay thế màu sắc đồ thị cho những hàng dữ liệu đã chọn. Chẳng hạn, nếu bạn đã chọn hàng dữ liệu 6, sau đó nhấn vào màu lục 8, màu cũ của dãy dữ liệu bị thay thế bằng màu lục 8. Tên của màu được chọn thì hiển thị bên dưới bảng chọn màu.

Mặc định

Restores the color settings that were defined when the program was installed.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!