Chung

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Để truy cập lệnh này...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Đối tượng văn bản

Cho phép sửa nhanh

Ghi rõ có nên chuyển đổi ngay sang chế độ chỉnh sửa văn bản hay không khi nhấn vào đối tượng văn bản.

Chọn được chỉ vùng văn bản

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Tài liệu mới (chỉ trong trình diễn)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Thiết lập

Dùng bộ nhớ tạm nền

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Chép khi di chuyển

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Đối tượng luôn luôn di chuyển được

Specifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled. If Object always moveable is not marked, the Rotate tool can only be used to rotate an object.

Không làm méo đối tượng trong đường cong (chỉ trong hình vẽ)

Maintains relative alignment of Bézier points and 2D drawing objects to each other when you distort the object.

Đơn vị đo

Determines the Unit of measurement for presentations.

Vị trí Tab

Defines the spacing between tab stops.

Bắt đầu trình diễn (chỉ trong trình diễn)

Enable remote control

Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running. Unmark Enable remote control to disable remote controlling.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Tỷ lệ (chỉ trong bản vẽ)

Tỷ lệ vẽ

Determines the drawing scale on the status bar. Right-click on the scale factor in the status bar to open a list of possible values.

Tính tương thích (thiết lập từng tài liệu)

Thiết lập trong vùng này có tác động chỉ tài liệu hiện tại.

Dùng hệ đo máy in để định dạng văn bản

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn bật tùy chọn này về tài liệu hiện tại rồi lưu tài liệu, chẳng hạn, theo định dạng nhị phân cũ, thì tùy chọn này sẽ không được lưu cùng với tài liệu. Tuy nhiên, nếu lúc sau bạn mở tài liệu từ định dạng cũ đó, tùy chọn này sẽ được đặt theo mặc định.


Add spacing between paragraphs and tables

Specifies that LibreOffice Impress calculates the paragraph spacing exactly like Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint thêm khoảng cách bên dưới đoạn văn vào bên trên đoạn văn kế tiếp, để tính tổng số khoảng cách giữa hai đoạn văn đó. LibreOffice Impress sử dụng chỉ vùng lớn hơn của hai khoảng cách đó.

Please support us!