Tính

Ghi rõ thiết lập tính toán cho các bảng tính. Xác định ứng xử của bảng tính đối với tham chiếu lặp lại, thiết lập ngày tháng, số lần số, và nếu phần biệt chữ hoa/thường khi tìm kiếm qua bảng.

Để truy cập lệnh này...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Tham chiếu lặp lại

Trong phần này, bạn có thể định giới số bước xấp xỉ được làm trong phép tính lặp lại. Cũng có thể ghi rõ độ chính xác của phép giải.

Lần lặp lại

Đối với công thức có tham chiếu lặp lại (công thức lặp lại liên tục đến khi bài toán được giải), ghi rõ có nên tính sau một số lần lặp lại nào đó, hay không. Không thì tham chiếu trong bảng sẽ gây ra hiển thị cảnh báo.

Thí dụ : tính giá của mục không có thuế giá trị gia tăng.

  1. Hãy gõ vào ô A5 chuỗi « Giá bán », vào ô A6 chuỗi « Ròng » và vào ô A7 chuỗi « Thuế giá trị gia tăng ».

  2. Sau đó, gõ vào ô B5 một giá bán (v.d. 100). Giá ròng nên hiển thị trong ô B6, và thuế giá trị gia tăng nên hiển thị trong B7.

  3. Bạn biết rằng thuế giá trị gia tăng được tinh là « giá ròng nhân với 15% » (phụ thuộc vào quốc gia) thì bạn tính giá ròng bằng cách trừ thuế giá trị gia tăng từ giá bán. Vậy gõ vào ô B6 công thức =B5-B7 để tính giá ròng, và gõ vào ô B7 công thức =B6*0.15 để tính thuế giá trị gia tăng.

  4. Bật tùy chọn lặp lại để tính đúng những công thức: không thì thấy thông điệp cảnh báo « Tham chiếu vòng » trên thanh Trạng thái.

A

B

5

Giá bán

100

6

Ròng

=B5-B7

7

Thuế

=B6*0.15


Bước

Đặt số tối đa các bước lặp lại.

Thay đổi tối thiểu

Ghi rõ hiệu của hai kết quả bước lặp lại liên tiếp. Kết quả nhỏ hơn giá trị thay đổi tối thiểu này thì không lặp lại nữa.

Ngày

Lựa chọn ngày tháng bắt đầu để chuyển đổi nội bộ các hôm sang con số.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


12/30/1899 (mặc định)

Đặt ngày tháng 12/30/1899 là ngày số không.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Đặt ngày tháng 1/1/1900 là ngày số không. Dùng thiết lập này cho bảng tính kiểu StarCalc 1.0 mà chứa mục nhập ngày tháng.

01/01/1904

Đặt ngày tháng 1/1/1904 là ngày số không. Dùng thiết lập này cho bảng tính được nhập khẩu từ một định dạng bên ngoài.

So sánh chữ hoa/thường

Ghi rõ có nên phân biệt chữ hoa và chữ thường trong văn bản khi so sánh nội dung của các ô.

Thí dụ : gõ vào ô A1 chuỗi « Thử », gõ vào ô B1 chuỗi « thử ». Sau đó, gõ vao ô C1 công thức « =A1=B1 » (hai ô có cùng nội dung). Bật tùy chọn So sánh chữ hoa/thường thì kết quả trong ô là « SAI »; không thì « ĐÚNG ».

note

Hàm văn bản EXACT luôn luôn phân biệt chữ hoa, chữ thường, bất chấp thiết lập trong hộp thoại này.


warning

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Độ chính xác như hiển thị

Ghi rõ có nên tinh toán dùng các giá trị đã làm tròn được hiển thị trên bảng, hay không. Đồ thị sẽ chứa các giá trị đã hiển thị. Không bật tùy chọn Độ chính xác như hiển thị thì các con số đã hiển thị cũng được làm tròn, nhưng phép tính nội bộ dùng các con số không làm tròn.

Tiêu chí tìm kiếm = và <> phải áp dụng tới nguyên ô

Ghi rõ rằng tiêu chuẩn tìm kiếm bạn đặt cho các hàm cơ sở dữ liệu Calc phải tương ứng chính xác với nguyên ô. Bật tùy chọn này thì LibreOffice Calc ứng xử chính xác như MS Excel khi tìm ô dùng hàm cơ sở dữ liệu.

.* ở vị trí theo đây:

Kết quả tìm kiếm:

win

Tìm win, không phải win95, os2win hay upwind

win.*

Tìm win và win95, không phải os2win hay upwind

.*win

Tìm win và os2win, không phải win95 hay upwind

win.*

Tìm cả win, win95, os2win và upwind


Không bật tùy chọn Tiêu chí tìm kiếm = và <> phải áp dụng tới nguyên ô thì mẫu tìm kiếm « win » có cùng kết quả với mẫu « .*win.* ». Mẫu tìm kiếm có thể nằm ở bất cứ vị trí nào bên trong ô, khi tìm kiếm bằng hàm cơ sở dữ liệu Calc.

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Bật biểu thức chính quy trong công thức

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


No wildcards or regular expressions in formulas

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Tự động tìm nhãn cột/hàng

Ghi rõ rằng bạn có thể đặt bất cứ chuỗi nào là nhãn cho cột bên dưới văn bản hay hàng bên phải văn bản. Văn bản phải chứa ít nhất một từ, không thể chứa toán tử.

Thí dụ : ô E5 chứa chuỗi « Châu Âu ». Bên dưới, trong ô E6 có giá trị 100, và trong ô E7 có giá trị 200. Bật tùy chọn Tự động tìm nhãn cột/hàng thì bạn có thể ghi vào ô A1 công thức « =SUM(Châu Âu) ».

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

Lần số

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.

Please support us!