Chép danh sách

Cho phép bạn sao chép vào danh sách sắp xếp các ô đã đánh dấu.

Để truy cập lệnh này...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


Liệt kê từ

Chọn hoặc mục Hàng hoặc mục Cột. Ô không có văn bản thì bị bỏ qua khi sao chép.

Hàng

Hãy chọn mục Hàng để tóm tắt nội dung của các hàng đã chọn thành một danh sách.

Cột

Hãy chọn mục Cột để tóm tắt nội dung của các cột đã chọn thành một danh sách.

Please support us!