Xem

Defines which elements of the LibreOffice Calc main window are displayed. You can also show or hide highlighting of values in tables.

Để truy cập lệnh này...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - View.


Đồ giúp thị lực

Ghi rõ có nên hiển thị những dòng nào.

Đường lưới

Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them. For printing, choose Format - Page Style - Sheet and mark the Grid check box.

Màu

Specifies a color for the grid lines in the current document. To see the grid line color that was saved with the document, go to - LibreOffice - Application Colors, under Scheme find the entry Spreadsheet - Grid lines and set the color to "Automatic".

Dấu ngắt trang

Specifies whether to view the page breaks within a defined print area.

Helplines While Moving

Specifies whether to view guides when moving drawings, frames, graphics and other objects. These guides help you align objects.

Hiển thị

Hãy xác định các tùy chọn khác nhau về vùng hiển thị trên màn hình.

Công thức

Specifies whether to show formulas instead of results in the cells.

Giá trị số không

Specifies whether to show numbers with the value of 0.

Bộ chỉ thị chú thích

Specifies that a small rectangle in the top right corner of the cell indicates that a comment exists. The comment will be shown only when you enable tips under LibreOffice - General in the Options dialog box.

Để hiển thị ghi chú luôn mãi, chọn lệnh Hiện ghi chú trong trình đơn ngữ cảnh của ô đó.

Bạn có thể gõ và chỉnh sửa bản ghi chú bằng lệnh Chèn > Ghi chú. Cũng có thể chỉnh sửa bản ghi chú được hiển thị hẳn, bằng cách nhấn vào hộp ghi chú. Nhấn vào Bộ điều hướng, và dưới mục nhậpGhi chú bạn có thể xem tất cả ghi chú trong tài liệu hiện thời. Bằng cách nhắp đúp vào bản ghi chú trong Bộ điều hướng, con trỏ sẽ nhảy tới ô tương ứng chứa bản ghi chú đó.

Tô sáng giá trị

Mark the Value highlighting box to show the cell contents in different colors, depending on type. Text cells are formatted in black, formulas in green, number cells in blue, and protected cells are shown with light grey background, no matter how their display is formatted.

Biểu tượng Cảnh báo

Khi tùy chọn này hoạt động, bất cứ màu sắc nào được gán cho tài liệu đó sẽ không được hiển thị đến khi bạn tắt lại tùy chọn này.


Neo

Specifies whether the anchor icon is displayed when an inserted object, such as a graphic, is selected.

Tràn văn bản

If a cell contains text that is wider than the width of the cell, the text is displayed over empty neighboring cells in the same row. If there is no empty neighboring cell, a small triangle at the cell border indicates that the text continues.

Hiển thị tham chiếu bằng màu

Specifies that each reference is highlighted in color in the formula. The cell range is also enclosed by a colored border as soon as the cell containing the reference is selected for editing.

Đối tượng

Xác định có nên hiển thị hay ẩn các đối tượng cho đến ba nhóm đối tượng.

Đối tượng/Đồ họa

Defines if objects and graphics are shown or hidden.

Đồ thị

Defines if charts in your document are shown or hidden.

Đối tượng vẽ

Defines if drawing objects in your document are shown or hidden.

Phóng to

Đồng bộ hoá các bảng tính

Nếu được đánh dấu, tất cả các bảng tính sẽ được hiển thị với độ phóng to giống nhau, nếu không thì mỗi bảng tính sẽ có độ phóng to khác nhau.

Cửa sổ

Ghi rõ có nên hiển thị một số phần tử Trợ giúp trong bảng, hay không.

Phần đầu Cột/Hàng

Specifies whether to display row and column headers.

Thanh cuộn nằm ngang

Specifies whether to display a horizontal scrollbar at the bottom of the document window.

Thanh cuộn nằm dọc

Specifies whether to display a vertical scrollbar at the right of the document window.

Thẻ bảng

Specifies whether to display the sheet tabs at the bottom of the spreadsheet document. If this box is not checked, you will only be able to switch between the sheets through the .

Ký hiệu phác thảo

If you have defined an , the Outline symbols option specifies whether to view the outline symbols at the border of the sheet.

Please support us!