Phụ đề Tự động

Ghi rõ thiết lập cho các phụ đề được thêm tự động vào đối tượng đã chèn.

Để truy cập lệnh này...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Tự động thêm phụ đề khi chèn

Hãy lựa chọn kiểu đối tượng sẽ có Phụ đề Tự động tùy theo thiết lập này.

Phụ đề

Xác định các tùy chọn cần áp dụng cho kiểu đối tượng đã chọn. Cũng có thể đặt các tùy chọn này thông qua mục trình đơn Chèn > Phụ đề mà sẵn sàng khi nào lựa chọn đối tượng. Bên dưới thiết lập có ô xem thử phân loại đối tượng, cùng với cách đánh số.

Loại

Specifies the category of the selected object.

Đánh số

Specifies the type of numbering required.

Dấu tách

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

Chức vụ

Determines the position of the caption with respect to the object.

Đánh số phụ đề theo chương

Cấp

Specifies the headings or chapter levels where you want the numbering to start.

Separator

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

Phân loại và định dạng khung

Kiểu ký tự

Specifies the character style of the caption paragraph.

Áp dụng đường viền và bóng đổ

Applies the border and shadow of the object to the caption frame.

Please support us!