Tính tương thích

Specifies compatibility settings for text documents. These options help in fine-tuning LibreOffice when importing Microsoft Word documents.

Để truy cập lệnh này...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

Ở đây có một số giá trị chỉ có tác động tài liệu hiện tại nên phải được xác định riêng cho mỗi tài liệu.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

note

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


Use OpenOffice.org 1.1 tab stop formatting

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

Trong tài liệu văn bản tạo bởi phiên bản hiện tại của Writer của bạn, chức năng xử lí đa khoảng trống mới sẽ mặc định được xử dụng. Đối với các văn bản tạo bởi Writer với phiên bản trước hoặc bằng StarOffice 8 hay OpenOffice 2.0, cách xử lí cũ sẽ được sử dụng.

Không thêm khoảng cách đầu (thêm) giữa các dòng văn bản

Ghi rõ không nên thêm khoảng cách đi trước thêm giữa các dòng văn bản, thậm chí nếu tài liệu dùng phông có khả năng đó.

Trong văn bản tạo bởi phiên bản hiện tại của Writer, chức năng thêm khoảng cách dòng sẽ đựơc sử dụng mặc định. Trong các văn bản được tạo bởi Writer trong StarOffice 8 hay OpenOffice.org 2.0 trở về trước, chức năng này sẽ không được sử dụng.

Use OpenOffice.org 1.1 line spacing

Không bật tùy chọn này thì áp dụng một tiến trình mới để định dạng dòng văn bản với khoảng cách tỷ lệ. Bật thì dùng phương pháp cũ.

Trong các văn bản tạo bởi phiên bản hiện tại của Writer hay những phiên bản gần đây của Microsoft Word, phương pháp mới đựơc sử dụng. Trong các phiên bản của Writer có trong Star Office 8 hay OpenOffice.org 2.0 trở về trước, phương pháp cũ được sử dụng.

Thêm khoảng cách bên dưới đoạn văn và bảng ở cuối các ô trong bảng

Ghi rõ có nên thêm khoảng cách bên dưới đoạn văn, thậm chí nếu nó là đoạn văn cuối cùng trong ô bảng.

If the option is off, table cells will be formatted as in Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0. If the option is on, an alternative method of formatting table cells will be applied. The option is on by default for new documents created with LibreOffice and for documents imported from Microsoft Word format.

Use OpenOffice.org 1.1 object positioning

Ghi rõ cách tính vị trí của đối tượng nổi đã thả neo vào ký tự hay đoạn văn tương ứng với khoảng cách bên trên và bên dưới đoạn văn.

Bật tùy chọn này thì các đối tượng nổi có vị trí được đặt theo các phiên bản StarOffice 8 hay OpenOffice 2.0 trở về trước. Không thì dùng một phương pháp xen kẽ tương tự với phương pháp của Microsoft Word.

The option will be set to off for new documents. For Writer documents created by a version prior to OpenOffice.org 2.0 the option is on.

Dùng cách cuộn văn bản quanh đối tượng của StarOffice 6.0/7

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

Trong Writer của StarOffice 8 hay OpenOffice.org 2.0 trở về trước, điều ngược lại là đúng.

Không bật tùy chọn này (giá trị mặc định) thì áp dụng phương pháp cuộn văn bản mới. Vậy tùy chọn hoạt động sẽ áp dụng phương pháp cuộn văn bản cũ.

Tính kiểu cuộn khi đặt vị trí đối tượng

Ghi rõ cách nên làm tiến trình lặp lại phức tạp sẽ đặt vị trí của các đối tượng nổi đã thả neo vào ký tự hay đoạn văn. Trong các phiên bản StarOffice 8 hay OpenOffice 2.0 trở về trước có dùng một tiến trình lặp lại, còn trong phiên bản hiện tại có dùng một tiến trình thẳng thắn mà tương tự với tiến trình của Microsoft Word.

Không bật tùy chọn này thì dùng tiến trình lặp lại của LibreOffice để đặt vị trí của đối tượng. Bật thì dùng tiến trình thẳng thắn để tương thích với các tài liệu kiểu Microsoft Word.

Mở rộng khoảng cách giữa các từ trên dòng có chỗ ngắt dòng tự làm trong đoạn văn căn đều hai bên.

Bật tùy chọn này thì Writer thêm khoảng cách giữa các từ trên dòng kết thúc bằng tổ hợp phim Shift+Enter trong đoạn văn đã được sắp thẳng. Không thì không mở rộng khoảng cách giữa các từ để căn đều hai bên của văn bản.

Tùy chọn này được hiệu lực theo mặc định cho các tài liệu kiểu « .odt » (Tài Liệu Mở). Thiết lập này sẽ được lưu cùng với tài liệu theo định dạng văn bản « .odt ». Không thể lưu nó vào tài liệu văn bản « .sxw » cũ nên tùy chọn này bị tắt cho các tài liệu văn bản kiểu « .sxw ».

Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Làm mặc định

Click to use the current settings on this tab page as the default for further sessions with LibreOffice.

Theo đây có thiết lập nguyên thủy (những tùy chọn đã hiệu lực — các tùy chọn khác bị tắt):

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. Thêm khoảng cách bên dưới đoạn văn và bảng ở cuối các ô trong bảng

  4. Mở rộng khoảng cách giữa các từ trên dòng có chỗ ngắt dòng tự làm trong đoạn văn căn đều hai bên.

Please support us!