Bảng

Defines the attributes of tables in text documents.

Ghi rõ thiết lập mặc định cho các cột/hàng và chế độ bảng. Cũng ghi rõ các giá trị tiêu chuẩn để di chuyển và chèn cột/hàng. Để tìm thêm thông tin, xem phần .

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Mặc định

Xác định các giá trị mặc định cho mọi bảng văn bản mới tạo trong tài liệu văn bản.

Tiêu đề

Specifies that the first row of the table is formatted with the "Table heading" Paragraph Style.

Lặp lại trên mỗi trang

Specifies whether the table heading is carried over onto the new page after a page break.

Không xẻ (không phải trong HTML)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Viền

Specifies that table cells have a border by default.

Nhập vào bảng

Nhận dạng số

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

If Number recognition is not marked in the Options, numbers are saved in text format and are automatically left-aligned.

Nhận ra định dạng số

If Number format recognition is not marked, only input in the format that has been set at the cell is accepted. Any other input resets the format to Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Canh lề

Specifies that numbers are always bottom right aligned in the cell. If this field is not marked numbers are always top left aligned in the cell.

note

Định dạng trực tiếp không được trường Canh lề ảnh hưởng. Nếu bạn đặt nội dung của ô vào giữa một cách trực tiếp, nó còn lại ở giữa, bất chấp ô chứa văn bản hay con số.


Thao tác bàn phím

Di chuyển ô

Xác định thiết lập mặc định để di chuyển hàng/cột bằng bàn phím.

Hàng

Specifies the value to be used for moving a row.

Cột

Specifies the value to be used for moving a column.

Insert cell

Xác định thiết lập mặc định để chèn hàng/cột bằng bàn phím.

Hàng

Specifies the default value for inserting rows.

Cột

Specifies the default value for inserting columns.

Ứng xử cột/hàng

Xác định hiệu quả tương đối của hàng/cột với hàng/cột kề nhau, cung như với toàn bảng.

Cố định

Specifies that changes to a row or column only affect the corresponding adjacent area.

Cố định, tỷ lệ

Specifies that changes to a row or column have an effect on the entire table.

Biến đổi

Specifies that changes to a row or column affect the table size.

Please support us!