In

Ghi rõ thiết lập in bên trong mỗi tài liệu kiểu văn bản hay HTML.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Nội dung

Ghi rõ có nên in nội dung nào của tài liệu.

Images and objects

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

Điều khiển biểu mẫu

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

Nền ký tự

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Specifies whether to always print text in black.

Văn bản ẩn

Bật tùy chọn này để in văn bản bị ẩn. Có in văn bản bị ẩn này: văn bản được định dạng dưới dạng bị ẩn bởi chức năng Định dạng > Ký tự > Hiệu ứng phông > Bị ẩn, và những trường văn bản Văn bản bị ẩn và các đoạn văn bị ẩn.

Bộ giữ chỗ văn bản

Bật tùy chọn này để in các bộ giữ chỗ kiểu văn bản. Tắt thì để lại các bộ giữ chỗ kiểu văn bản còn trống trong bản in.Bộ giữ chỗ kiểu văn bản là trường.

Trang

Xác định thứ tự in cho tài liệu LibreOffice Writer có nhiều trang.

Trang bên trái (không phải cho tài liệu HTML)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

Trang bên phải (không phải cho tài liệu HTML)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

Sách mỏng

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

Nếu bạn in tài liệu nằm dọc trên tờ giấy nằm ngang, hai bên đối diện của sách mỏng sẽ được in cạnh nhau. Máy in có khả năng in mặt đôi thì bạn có thể tạo toàn sách mỏng từ tài liệu, không cần đối chiếu các trang về sau. Tuy nhiên, nếu máy in chỉ có khả năng in mặt đơn, bạn vẫn còn có thể làm hiệu quả này bằng cách trước tiên in các trang trước bằng tùy chọn Trang bên phải được đánh dấu, sau đó chèn lại vào máy in toàn đống giấy và in các trang sau bằng tùy chọn Trang bên trái được đánh dấu.

Trái sang phải

Bật tùy chọn này thì để in ra các trang của cuốn sách mỏng theo thứ tự đúng cho chữ viết từ trái sang phải.

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Language Settings - Languages.


Khác

In các trang trắng đã chèn tự động

Bật tùy chọn này thì in các trang trắng đã được chèn tự động. Có ích nếu bạn in mặt đôi. Chẳng hạn, trong cuốn sách, một kiểu dáng đoạn văn « Chương » nào đó đã được đặt để bắt đầu luôn luôn với trang có số lẻ. Trang trước kết thúc trên trang lẻ thì LibreOffice chèn một trang trắng có số chẵn, để làm cho trang kế tiếp bắt đầu trên trang lẻ. Tùy chọn này điều khiển có nên in trang trắng hay không.

Khay giấy từ thiết lập máy in

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

Fax

Nếu bạn đã cài đặt phần mềm fax vào máy tính, và muốn gửi fax một cách trực tiếp từ tài liệu văn bản, hãy chọn máy fax đã muốn.

Ghi chú

Specifies whether comments in your document are printed.

Please support us!