Phông cơ bản

Specifies the settings for the basic fonts in your documents.

You can also change the basic fonts for Asian and complex text layout languages if their support is enabled in - Language Settings - Languages.

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

Để truy cập lệnh này...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


Phông cơ bản

Mặc định

Specifies the font to be used for the Default Paragraph Style. The Default Paragraph Style font is used for nearly all Paragraph Styles, unless the Paragraph Style explicitly defines another font.

Kích cỡ

Ghi rõ kích cỡ của phông.

Tiêu đề

Specifies the font to be used for headings.

Danh sách

Specifies the fonts for lists and numbering and all derived styles.

Khi bạn chọn mục trình đơn để định dạng một đoạn văn chứa đánh số hay chấm điểm trong tài liệu văn bản, chương trình sẽ gán các Kiểu dáng Đoạn văn này một cách tự động.

Phụ đề

Specifies the font used for the captions of images and tables.

Chỉ mục

Specifies the font used for indexes, alphabetical indexes, and tables of contents.

Chuẩn

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Không hiển thị yêu cầu xác nhận trước khi nạp lại các giá trị mặc định.


Please support us!