Xem

Xác định thiết lập mặc định để hiển thị các đối tượng trong tài liệu văn bản, cũng như thiết lập mặc định cho các phần tử cửa sổ.

Để truy cập lệnh này...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

Ghi rõ thiết lập về cách hiển thị ranh giới.

Helplines While Moving

Displays snap lines around the frames when frames are moved. You can select the Helplines While Moving option to show the exact position of the object using lineal values.

Hiển thị

Xác định những phần tử nào cần hiển thị trong tài liệu.

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

Bạn cũng có thể điều khiển cách hiển thị đồ họa, bằng biểu tượng Bật/tắt đồ họa. Trong tài liệu văn bản, biểu tượng này nằm trên thanh Công cụ.

note

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Bảng

Hiển thị các bảng nằm trên tài liệu của bạn.

Để hiển thị các biên của bảng, nhấn-phải vào bất cứ bảng nào, sau đó chọn mục Biên bảng, hoặc chọn mục trình đơn Bảng > Biên bảng trong tài liệu Writer.

Bản vẽ và Đối tượng

Hiển thị các bản vẽ và đối tượng nằm trên tài liệu của bạn.

Ghi chú

Hiển thị ghi chú. Hãy nhấn vào một ghi chú nào đó để chỉnh sửa văn bản của nó. Dùng trình đơn ngữ cảnh trong Bộ điều hướng để tìm hay xoá một ghi chú nào đó. Dùng trình đơn ngữ cảnh của ghi chú để xoá ghi chú đó hay mọi ghi chú hay mọi ghi chú của một tác giả.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Xem

Ghi rõ có nên hiển thị thanh cuộn và thước đo hay không.

Thước nằm ngang

Hiển thị thước nằm ngang. Trong danh sách tương ứng thì chọn đơn vị đo đã muốn.

Thước nằm dọc

Hiển thị thước nằm dọc. Trong danh sách tương ứng thì chọn đơn vị đo đã muốn.

Cuộn mịn

Kích hoạt chức năng cuộn mịn. Tốc độ cuộn cũng phụ thuộc vào kích cỡ của vùng và độ sâu màu được hiển thị.

Canh lề phải

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Chỉnh canh thước nằm dọc theo viền bên phải tài liệu.

Outline folding

Show outline-folding buttons

Displays outline folding buttons on the left of the outline headings, and allow controlling it via the headings' context menu in the Navigator.

Include sub levels

When folding a heading, also hide its sub levels.

Thiết lập (chỉ cho tài liệu HTML)

Measurement unit

Specifies the Unit for HTML documents.

Please support us!