Tính tương thích HTML

Defines settings for HTML pages.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Load/Save - HTML Compatibility.


Options HTML Dialog Image

Kích cỡ phông

Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags.

Nhập

Xác định thiết lập để nhập khẩu tài liệu HTML.

Dùng miền địa phương « Anh (Mỹ) » cho con số

Khi nhập khẩu con số từ trang HTML, dấu tách thập phân và dấu tách nghìn biến đổi tùy theo miền địa phương của trang HTML đó. Tuy nhiên, bảng nháp không chứa thông tin về miền địa phương. Chẳng hạn, chuỗi « 1.000 » được sao chép từ trang Web tiếng Việt rất có thể có nghĩa là « một nghìn » vì dấu chấm là dấu tách nghìn trong miền địa phương Việt Nam. Còn chuỗi trùng được sao chép từ trang Web tiếng Anh đại diện số « một », vì dấu chấm là dấu tách thập phân trong các miền địa phương dùng tiếng Anh.

If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Languages and Locales - General - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale.

Nhập khẩu dạng trường các thẻ HTML không rõ

Mark this check box if you want tags that are not recognized by LibreOffice to be imported as fields. For an opening tag, an HTML_ON field will be created with the value of the tag name. For a closing tag, an HTML_OFF will be created. These fields will be converted to tags in the HTML export.

Bỏ qua thiết lập phông

Mark this check box to ignore all font settings when importing. The fonts that were defined in the HTML Page Style will be the fonts that will be used.

LibreOffice Basic

Mark this check box to include the LibreOffice Basic instructions when exporting to HTML format.

Bạn cần phải hiệu lực tùy chọn này trước khi tạo Văn lệnh Basic LibreOffice, không thì nó không chèn được. Các Văn lệnh Basic LibreOffice phải nằm trong phần đầu của tài liệu HTML. Một khi tạo vĩ lệnh trong IDE Basic LibreOffice, nó xuất hiện trong phần đầu của mã nguồn của tài liệu HTML đó.

Hiện cảnh báo

If this field is marked, when exporting to HTML a warning is shown that LibreOffice Basic macros will be lost.

Bố trí in

If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. It can be read by LibreOffice, Mozilla Firefox, and MS Internet Explorer.

note

Bộ lọc HTML hỗ trợ CSS2 (bảng kiểu dáng xếp đống mức 2) để in tài liệu. Các khả năng này chỉ có hiệu lực nếu bạn cũng kích hoạt chức năng xuất khẩu bố trí in.


Copy local images to Internet

Mark this check box to automatically upload the embedded pictures to the Internet server when uploading using FTP. Use the Save As dialog to save the document and enter a complete FTP URL as the file name in the Internet.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!