Bảo mật

Defines the security options for saving documents, for web connections, and for opening documents that contain macros.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Security.


Options Security Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Security Options and Warnings

Opens the "Security Options and Warnings" dialog.

Mật khẩu để kết nối tới Web

Bạn có thể nhập một mật khẩu chủ để hiệu lực truy cập dễ dàng đến các địa chỉ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

Persistently save passwords for web connections

Bật tùy chọn này thì LibreOffice sẽ cất giữ bảo mật tất cả các mật khẩu bạn dùng để truy cập đến tập tin nằm trên máy phục vụ Web. Bạn cũng có thể lấy các mật khẩu từ danh sách này, một khi nhập mật khẩu chủ.

Biểu tượng Cảnh báo

Old configurations may contain weakly encrypted passwords, in this case an infobar is shown when the application starts to prompt to reenter the master password in order to resave them with stronger encryption.


Protected by a master password (recommended)

Check to enable all connections' passwords to be protected by a master password.

Master Password

Mở hộp thoại Sửa mật khẩu chủ.

Kết nối

Yêu cầu mật khẩu chủ. Nhập mật khẩu chủ đúng thì nó hiển thị hộp thoại Thông tin Kết nối Web đã Lưu.

Hộp thoại Thông tin Kết nối Web đã Lưu thì hiển thị danh sách các địa chỉ Web và tên người dùng bạn đã nhập vào trước. Bạn có thể chọn bất cứ mục nhập nào, và gỡ bỏ nó khỏi danh sách. Cũng có thể xem mật khẩu cho mục đã chọn.

Bảo mật vĩ lệnh

Điều chỉnh mức bảo mật về chức năng thực hiện vĩ lệnh, và ghi rõ các tác giả vĩ lệnh đáng tin.

Bảo mật Vĩ lệnh

Opens the Macro Security dialog.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Please support us!