Thư điện tử

Trên hệ thống UNIX, giá trị này ghi rõ chương trình thư điện tử cần dùng khi bạn gửi tài liệu hiện tại dạng thư.

Please support us!