Ủy nhiệm

Máy phục vụ ủy nhiệm để truy cập đến Internet có thể được thiết lập bằng tay khi nào cần thiết.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Thiết lập

Xác định thiết lập cho máy phục vụ ủy nhiệm.

Máy phục vụ ủy nhiệm

Ghi rõ kiểu lời xác định máy phục vụ ủy nhiệm.

Không có

Truy cập đến Internet, không cần máy phục vụ ủy nhiệm. Cho phép bạn thiết lập kết nối một cách trực tiếp trên máy tính đến nhà cung cấp dịch vụ Internet không dùng máy phục vụ ủy nhiệm.

Tự làm

Cho phép bạn tự nhập chi tiết về máy phục vụ ủy nhiệm. Hãy ghi rõ chi tiết này tùy theo thông tin được nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp. Hỏi quản trị hệ thống về chi tiết ủy nhiệm và cổng cục bộ.

Biểu tượng Gợi ý

Gõ tên máy phục vụ không có tiền tố giao thức. V.d., gõ « www.sun.com », không phải "http://www.sun.com".


Hệ thống

Trên hệ thống kiểu Windows hay UNIX chạy môi trường làm việc GNOME hay KDE, tùy chọn này báo LibreOffice dùng thiết lập của hệ thống. Cũng cần phải khởi chạy lại LibreOffice để sơ khởi thiết lập này.

Ủy nhiệm HTTP

Gõ tên của máy phục vụ ủy nhiệm cho giao thức HTTP (v.d. trang Web). Gõ vào trường bên phải số hiệu cổng qua đó dữ liệu sẽ được gửi.

Ủy nhiệm HTTPS

Gõ tên của máy phục vụ ủy nhiệm cho giao thức HTTPS (v.d. trang Web bảo mật). Gõ vào trường bên phải số hiệu cổng qua đó dữ liệu sẽ được gửi.

Ủy nhiệm FTP

Gõ tên của máy phục vụ ủy nhiệm cho giao thức FTP (để truyền tập tin). Gõ vào trường bên phải số hiệu cổng qua đó dữ liệu sẽ được gửi

Không có ủy nhiệm cho

Ghi rõ tên của mỗi máy phục vụ không cần dùng máy phục vụ ủy nhiệm, danh sách các tên định giới bằng dấu cách. Những máy phục vụ này có địa chỉ trên mạng cục bộ của bạn, thường là máy phục vụ dùng để chạy luồng kiểu ảnh động và âm thanh (v.d. nhạc).

Bạn cũng có thể sử dụng bộ giữ chỗ cho tên của máy và miền. Chẳng hạn, gõ « *.sun.com » để diễn tả địa chỉ của mọi máy nằm trong miền « sun.com » và không dùng máy phục vụ ủy nhiệm.

Gõ số hiệu cổng cho máy phục vụ tương ứng. Số hiệu cổng phải nằm dưới 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!