Application Colors

Đặt màu sắc cho giao diện người dùng của LibreOffice. Bạn cũng có khả năng lưu thiết lập hiện thời dạng lược đồ màu, sau đó nạp lại sau.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Accessibility in LibreOffice

Lược đồ màu

Lưu và xoá lược đồ màu.

Lược đồ

Lựa chọn lược đồ màu cần dùng.

Lưu

Lưu thiết lập hiện thời dạng lược đồ màu mà bạn có thể nạp lại về sau. Tên của nó sẽ được thêm vào hộp Lược đồ.

Tên lược đồ màu

Gõ tên cho lược đồ đó.

Xoá

Xoá lược đồ được hiển thị trong hộp Lược đồ. Tuy nhiên, bạn không thể xoá lược đồ Mặc định.

Custom Colors

Hãy lựa chọn màu sắc cho các phần tử giao diện người dùng.

To apply a color to a user interface element, ensure that the box in front of the name is checked. To hide a user interface element, clear the check box.

Biểu tượng Ghi chú

Some user interface elements cannot be hidden.


Biểu tượng Ghi chú

To enhance cursor visibility, set the application background color between 40% and 60% gray, it is automatically changed to 40% gray.


Thiết lập màu Tự động thì thay đổi phần tử giao diện người dùng thành màu định sẵn của lược đồ màu.

Thiết lập màu cho « Liên kết đã thăm » và « Liên kết chưa thăm » chỉ áp dụng cho tài liệu được tạo sau khi áp dụng thiết lập đó.

Please support us!