Tùy chọn in

Xác định các tùy chọn về chức năng in ấn.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Print.


Printing faster with Reduced Data

Giảm dữ liệu in

Bạn có khả năng giảm số lượng dữ liệu cần gửi cho máy in. Giảm dữ liệu in thì tăng tốc độ in, vì in tập tin nhỏ hơn. Tùy chọn này có ích đặc biệt cho máy in có ít bộ nhớ riêng hơn. Tuy nhiên, chức năng giảm dữ liệu in cũng có thể giảm một ít mức chất lương in.

Thiết lập cho

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

Giảm tính trong suốt

Bật tùy chọn này thì các đối tượng trong suốt sẽ được in như đối tượng bình thường, không trong suốt, phụ thuộc vào sự chọn của bạn ở hai cái nút tùy chọn theo đây.

Biểu tượng Ghi chú

Tính trong suốt không thể được xuất trực tiếp ra máy in. Các vùng tài liệu nên hiện rõ tính trong suốt thì luôn luôn cần phải được tính như ảnh bitmap, rồi được gửi cho máy in. Phụ thuộc vào kích cỡ của ảnh bitmap và độ phân giải khi in, kết quả có thể là rất nhiều dữ liệu.


Tự động

Specifies that the transparency is only printed if the transparent area covers less than a quarter of the entire page.

Không trong suốt

With this option transparency is never printed.

Thu gọn bitmap

Specifies that bitmaps are printed with reduced quality. The resolution can only be reduced and not increased.

Chất lương in cao/chuẩn

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

Độ phân giải

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

Gồm đối tượng trong suốt

If this field is marked, the reduction in print quality for bitmaps also applies to the transparent areas of objects.

Reduce gradient

If this field is marked, gradients are printed with reduced quality.

Sọc dải màu

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

Màu trung gian

Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.

Chuyển đổi màu sắc sang mức xám

Specifies that all colors are printed only as grayscale.

Cảnh báo in

Defines which warnings appear before printing begins.

Kích cỡ giấy

Mark this check box if a certain paper size is needed for printing the current document. If the paper size used in the document is not provided by the current printer, you will receive an error message.

Hướng giấy

Mark this check box if you need a certain paper orientation for printing the current document. If the format used by the current document is not available from the printer, an error message will appear.

Trong suốt

Mark this check box if you always want to be warned if transparent objects are contained in the document. If you print such a document, a dialog appears in which you can select if the transparency is to be printed in this print instruction.

Please support us!