Phông

Thay thế một phông bằng một phông khác được bạn chọn. Chức năng thay thế này sẽ thay thế một phông chỉ khi nó được hiển thị trên màn hình, hoặc trên màn hình và khi in. Nó không thay đổi thiết lập phông được lưu vào tài liệu.

Bạn cũng có thể ghi đè lên phông thay thế mặc định mà hệ điều hành dùng khi nó gặp phông không sẵn sàng trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Fonts.


Biểu tượng Ghi chú

Chức năng thay thế phông có ảnh hướng đến cách hiển thị phông trên giao diện người dùng của LibreOffice.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Áp dụng bảng thay thế

Hiệu lực thiết lập thay thế phông được bạn xác định.

Bảng thay thế

Liệt kê phông gốc và phông sẽ thay thế nó. Hãy bật tùy chọn Luôn luôn để thay thế phông thậm chí nếu phông gốc được cài đặt trên hệ thống. Bật tùy chọn Chỉ màn hình để thay thế chỉ phông trên màn hình, không bao giờ thay thế phông để in.

Hộp kiểm Luôn luôn

Hộp kiểm Chỉ màn hình

Hành vi thay thế

được chọn

trắng

Thay thế phông trên màn hình và khi in, có phông được cài đặt hay không.

được chọn

được chọn

Chỉ thay thế phông trên màn hình, có phông được cài đặt hay không.

trắng

được chọn

Chỉ thay thế phông trên màn hình, nhưng chỉ nếu phông không sẵn sàng

trắng

trắng

Thay thế phông trên màn hình và khi in, nhưng chỉ nếu phông không sẵn sàng.


Phông

Gõ hay lựa chọn tên của phông cần thay thế.

Thay thế bằng

Gõ hay lựa chọn tên của phông thay thế.

Áp dụng

Thực hiện công việc thay thế phông đã chọn.

Biểu tượng

Áp dụng

Xoá

Xoá công việc thay thế phông đã chọn.

Biểu tượng

Xoá

Thiết lập phông cho mã nguồn HTML và Basic

Hãy lựa chọn phông và kích cỡ phông để hiển thị mã nguồn kiểu HTML hay Basic.

Phông

Hãy lựa chọn phông và kích cỡ phông để hiển thị mã nguồn kiểu HTML hay Basic. Bật tùy chọn Tự động để tìm ra phông thích hợp một cách tự động.

Chỉ phông khác tỷ lệ

Bật tùy chọn này để hiển thị chỉ phông kiểu không phải tỷ lệ trong hộp liệt kê Phông.

Kích cỡ

Lựa chọn kích cỡ phông để hiển thị mã nguồn kiểu HTML hay Basic.

Please support us!