Chung

Ghi rõ thiết lập chung về LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

Trợ giúp

Ghi rõ ứng xử của thông tin trợ giúp đã cài đặt.

Gợi ý Mở rộng

Hiển thị một chuỗi trợ giúp thích hợp khi bạn để con trỏ trên một biểu tượng, lệnh trình đơn hay điều khiển của hộp thoại.

Trạng thái tài liệu

In thì đặt trạng thái « tài liệu đã sửa đổi »

Ghi rõ công việc in tài liệu là sự sửa đổi hay không. Bật tùy chọn này thì lần kế tiếp đóng tài liệu đó, bạn được nhắc lưu các thay đổi. Lúc đó, ngày tháng in tài liệu được nhập dạng thay đổi vào các thuộc tính về tài liệu.

Năm (2 chữ số)

Xác định một phạm vi ngày tháng, trong đó hệ thống nhận ra năm hai chữ số.

Trong LibreOffice, năm được ngụ ý bằng bốn chữ số, để mà hiệu của 1/1/99 và 1/1/01 là hai năm. Thiết lập Nam (2 chữ số) này cho phép người dùng xác định những năm trong đó ngày tháng hai chữ số được cộng vào 2000. Chẳng hạn, nếu bạn ghi rõ ngày tháng là 1/1/30 hay sau, mục nhập « 1/1/20 » được nhận ra là 1/1/2020 thay cho 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Please support us!