Sửa mô-đun

Để truy cập lệnh này...

Choose - Languages and Locales - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Tùy chọn

Ghi rõ ngôn ngữ và các mô-đun phụ kiểu chính tả, gạch nối từ và từ điển gần nghĩa cho mô-đun đã chọn. Bạn cũng có thể sắp xếp các mô-đun phụ theo mức ưu tiên.

  1. Chọn ngôn ngữ trong danh sách Ngôn ngữ.

  2. Đánh dấu mỗi mô-đun cần kích hoạt cho ngôn ngữ, dưới các tiêu đề Chính tả, Gạch nối từ và Từ điển gần nghĩa.

  3. Miễn là bạn có hơn một mô-đun phụ sẵn sàng cho một vùng, các mô-đun phụ cho chức năng chính tả và từ điển gần nghĩa được xử lý theo thứ tự của danh sách. Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự bằng cách dùng cái nút Đem lênĐem xuống.

  4. Chỉ có thể kích hoạt một mô-đun phụ kiểu gạch nối từ.

Ngôn ngữ

Ghi rõ ngôn ngữ của mô-đun.

Đối với tất cả các trường chọn ngôn ngữ trong LibreOffice tùy theo thông tin theo đây:

Ngôn ngữ có chức năng kiểm tra chính tả hoạt động thì mục nhập ngôn ngữ có dấu kiểm phía trước.

Đem lên

Tăng mức ưu tiên của mô-đun được chọn trong hộp liệt kê, theo một bước.

Đem xuống

Giảm mức ưu tiên của mô-đun được chọn trong hộp liệt kê, theo một bước.

Lùi

Nhấn vào cái nút này để hồi lại các thay đổi hiện thời trong hộp liệt kê.

Please support us!