Sửa đường dẫn

Trong hộp thoại Sửa đường dẫn, bạn có thể lựa chọn một số thư mục sẵn sàng trong LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Đường dẫn

Chứa danh sách các đường dẫn đã thêm. Đánh dấu đường dẫn mặc định cho các tập tin mới.

Thêm

Mở hộp thoại Chọn đường dẫn để chọn thư mục khác, hoặc hộp thoại Mở để chọn tập tin khác.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Please support us!