Paths

This section contains the default paths to important folders in LibreOffice. These paths can be edited by the user.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Đường dẫn được LibreOffice dùng

To modify an entry in this list, click the entry and click Edit. You can also double click the entry.

Mặc định

Cái nút Mặc định thì đặt lại các đường dẫn đã định sẵn cho tất cả những mục nhập đã chọn.

Sửa

Nhấn vào để hiển thị hộp thoại kiểu Chọn Đường dẫn hay Sửa đường dẫn.

Bạn cũng có thể sắp xếp lại các mục nhập, bằng cách nhấn vào thanh trong cột Kiểu. Kéo thanh phân cách giữa hai cột để thay đổi bề rộng của cột.

The {user profile} directory and its subdirectories contain user data.The location of the {user profile} directory is determined when LibreOffice is installed. See the Default location section in the Wiki page about LibreOffice user profile for more information about typical locations of the user profile in different operating systems.

The following list shows the default predefined paths for storing user data, and explains what type of user data is stored in each path. Use the Edit dialog to change, add, or delete paths for the different types.

Kiểu

Default Path

Mô tả

Tự động Sửa lỗi

Thư mục này chứa các chuỗi Tự động Sửa lỗi riêng của bạn.

Tốc ký

Thư mục này chứa các chuỗi Tốc ký riêng của bạn.

Sao lưu

Thư mục này chứa các bản sao lưu được tạo tự động.

Dictionaries

This folder stores files with words in your custom dictionaries.

Bộ sưu tập

Thư mục này chứa các sắc thái Bộ sưu tập mới.

Images

Thư mục này thường hiển thị khi bạn mở hộp thoại để mở hay lưu đối tượng đồ họa.

Mẫu

Thư mục này chứa các mẫu bạn tự tạo.

Tập tin tạm

LibreOffice để các tập tin tạm thời trong thư mục này.

Tài liệu của tôi

Thư mục tài liệu mặc định của hệ thống của bạn

Thư mục này thường được hiển thị khi bạn mở hộp thoại Mở hay Lưu.

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.


Internal Paths shows the paths where predefined content for LibreOffice is installed. These paths cannot be edited in this dialog box.

The paths refer to subdirectories in {install}share. These subdirectories are read-only and contain content shown to all users. The location of the {install} directory is determined when LibreOffice is installed.

Please support us!