Chung

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Để truy cập lệnh này...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Nạp

Cũng nạp thiết lập đặc trưng cho người dùng

Nạp cùng với tài liệu các thiết lập đặc trưng cho người dùng được lưu trong tài liệu.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Theo đây có những thiết lập luôn luôn được nạp cùng với tài liệu, bất chấp tình trạng của tùy chọn này:

Cũng nạp thiết lập máy in

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Lưu

Saving Documents Automatically

Sửa thuộc tính tài liệu trước khi lưu

Ghi rõ rằng hộp thoại Thuộc tính có nên xuất hiện mỗi lần bạn chọn lệnh Lưu dạng.

Luôn luôn tạo bản sao lưu

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

Lưu thông tin tự động phục hồi mỗi

Ghi rõ rằng LibreOffice lưu thông tin cần thiết để phục hồi mọi tài liệu còn mở trong trường hợp sụp đổ. Bạn cũng có thể xác định khoảng thời gian giữa hai lần lưu.

Phút

Ghi rõ khoảng thời gian (theo phút) cho tùy chọn tự động phục hồi.

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Lưu URL tương đối với hệ thống tập tin

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Địa chỉ tương đối có bắt đầu từ thư mục chứa tài liệu hiện tại. Trái lại, địa chỉ tuyệt đối bắt đầu từ một thư mục gốc. Theo đây có bảng hiển thị cú pháp khác nhau trong tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối.

Thí dụ

Hệ thống tập tin

Internet

tương đối

../ảnh/img.jpg

../ảnh/img.jpg

tuyệt đối

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Gợi ý Trợ giúp lúc nào cũng hiển thị đường dẫn tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu tài liệu được lưu theo định dạng HTML, LibreOffice sẽ dùng đường dẫn tương đối nếu tùy chọn thích hợp đã được hiệu lực.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Lưu URL tương đối với Internet

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Định dạng tập tin mặc định và thiết lập ODF

Phiên bản định dạng ODF

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Cảnh báo khi không lưu ở định dạng kiểu OpenDocument hoặc mặc định

Bạn có thể chọn không nhận cảnh báo khi lưu tài liệu theo một định dạng không phải OpenDocument (tài liệu mở), hoặc theo một định dạng bạn không đặt là định dạng mặc định dưới mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Nạp/Lưu > Chung.

Bạn có thể chọn định dạng tập tin sẽ được áp dụng làm mặc định khi lưu mỗi kiểu tài liệu. Nếu bạn thường trao đổi tài liệu với người khác sử dụng chương trình Microsoft Office, chẳng hạn, ở đây thì bạn có thể ghi rõ rằng LibreOffice dùng các định dạng tập tin Microsoft Office làm mặc định.

Kiểu tài liệu

Ghi rõ kiểu tài liệu cho đó bạn muốn xác định định dạng tập tin mặc định.

Luôn luôn lưu dạng

Ghi rõ rằng các tài liệu có kiểu được chọn bên trái sẽ luôn luôn được lưu theo định dạng tập tin này. Bạn cũng có thể chọn dạng tập tin khác cho tài liệu hiện tại, trong hộp thoại Lưu dạng.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!