Tùy chọn

Lệnh này mở hộp thoại để cấu hình chương trình tùy theo ý kiến cua bạn.

Tất cả các thiết lập đều được lưu tự động. Để giãn ra một mục nhập nào đó, hoặc nhấn đôi vào nó, hoặc nhấn vào dấu cộng bên cạnh nó. Để co lại mục nhập thì nhấn vào dấu trừ hay nhấn đôi.

note

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice.


Để truy cập lệnh này...


Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

Nạp/Lưu

Ghi rõ thiết lập Nạp/Lưu chung.

Thiết lập Ngôn ngữ

Defines the properties for additional languages.

LibreOffice Writer

Thiết lập này quyết định cách xử lý các tài liệu văn bản được LibreOffice tạo. Cũng có thể xác định thiết lập cho tài liệu văn bản hiện tại

LibreOffice Writer/Web

Xác định thiết lập cơ bản cho các tài liệu LibreOffice theo định dạng HTML.

LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice Impress

Xác định thiết lập khác nhau cho các tài liệu trình diễn mới tạo, v.d. nội dung cần hiển thị, đơn vị đo cần dùng, cách sắp hàng lưới, và có luôn luôn nên in bản ghi chú và bản phát tay hay không.

LibreOffice Draw

Xác định thiết lập toàn cục về các tài liệu vẽ, gồm có nội dung cần hiển thị, tỷ lệ cần dùng, cách sắp hàng theo lưới, và nội dung cần in theo mặc định.

LibreOffice Math

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Đồ thị

Defines the general settings for charts.

Internet

Specifies Internet settings.

Please support us!