Forms Submenu

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Forms.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

Ghi rõ có nên khởi chạy trợ lý một cách tự động hay không khi chèn điều khiển mới. Thiết lập này áp dụng toàn cục cho mọi tài liệu.

Thuộc tính Điều khiển

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Thuộc tính Biểu mẫu

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Bộ duyệt biểu mẫu

Mở Bộ duyệt biểu mẫu. Bộ duyệt biểu mẫu hiển thị tất cả các biểu mẫu và biểu mẫu con của tài liệu đang biên soạn, cũng có các điều khiển tương ứng.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Thêm trường

Mở một cửa sổ trong đó bạn có thể chọn một trường cơ sở dữ liệu để thêm vào biểu mẫu hoặc báo cáo.

Mở ở Chế độ Thiết kế

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Please support us!