LibreOffice và Internet

Phần này cung cấp thông tin về Internet. Từ điển thuật ngữ Internet diễn tả các thuật ngữ quan trọng nhất.

Trang Web

To create a new web page for the Internet, open a new HTML Document by choosing File - New.

Please support us!