Phím tắt

Phần này diễn tả các phím tắt thường dùng trong chương trình LibreOffice.

Phím tắt chung trong LibreOffice

Please support us!