Thanh sửa điểm

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Các chức năng được cung cấp thì cho bạn có khả năng sửa đổi những điểm của đường cong hay đối tượng được chuyển đổi sang đường cong. Những biểu tượng này sẵn sàng:

Sửa điểm

Biểu tượng Sửa điểm cho bạn có khả năng bật/tắt chế độ chỉnh sửa cho các đối tượng Bézier. Trong chế độ chỉnh sửa, cũng có thể chọn điểm riêng của đối tượng vẽ.

Icon Edit Points

Sửa điểm

Chuyển điểm

Kích hoạt chế độ trong đó bạn có khả năng di chuyển các điểm. Con trỏ chuột hiển thị một hình vuông nhỏ trống khi còn lại trên điểm. Kéo điểm đó sang vị trí khác. Đường cong ở hai bên điểm thì theo việc chuyển; phần đường cong nằm giữa hai điểm kế tiếp sẽ thay đổi hình.

Trỏ tới đường cong nằm giữa hai điểm, hoặc bên trong đường cong đã đóng, và kéo con chuột để dịch toàn bộ đường cong, không méo mó hình.

Icon Move Points

Chuyển điểm

Chèn điểm

Kích hoạt chế độ chèn. Chế độ này cho bạn có khả năng chèn điểm. Cũng có thể di chuyển điểm, đúng như trong chế độ di chuyển. Tuy nhiên, nếu bạn nhấn vào đường cong nằm giữa hai điểm và di chuyển con chuột một ít trong khi ấn giữ nút chuột, bạn sẽ chèn một điểm mới. Điểm này là điểm mịn, và những đường đến điểm điều khiển là song song và còn lại như thế khi được di chuyển.

Nếu bạn muốn tạo một điểm góc, trước tiên bạn cần phải chèn một điểm kiểu hoặc mịn hoặc đối xứng, mà lúc đó được chuyển đổi sang một điểm góc bằng Điểm góc.

Icon Insert Points

Chèn điểm

Xoá điểm

Dùng biểu tượng Xoá điểm để xoá một hay nhiều điểm đã chọn. Muốn chọn nhiều điểm đồng thời thì nhấn vào mỗi điểm trong khi ấn giữ phím Shift.

Trước tiên chọn những điểm cần xoá, sau đó nhấn vào biểu tượng này, hoặc bấm phím Delete (Del).

Icon Delete Points

Xoá điểm

Xẻ cong

Biểu tượng Cong chẻ thì chia đường cong ra. Chọn (những) điểm là nơi cần chia đường cong ra, sau đó nhấn vào biểu tượng này.

Icon Split Curve

Xẻ cong

Chuyển đổi sang cong

Chuyển đổi một đường cong sang một đường thẳng, hoặc chuyển đổi một đường thẳng sang một đường cong. Chọn một điểm riêng lẻ thì đường cong nằm trước điểm đó sẽ được chuyển đổi. Chọn hai điểm thì đường cong nằm giữa hai điểm đó sẽ được chuyển đổi. Chọn số điểm hơn hai thì mỗi lần nhấn vào biểu tượng này, một phần khác trên đường cong sẽ được chuyển đổi. Nếu cần thiết, các điểm tròn được chuyển đổi sang điểm góc, và các điểm góc được chuyển đổi sang điểm tròn.

Đường cong có một phần thẳng thì mỗi điểm cuối của đường đó có số tối đa là một điểm điều khiển. Không thể sửa đổi điểm này sang điểm tròn, nếu đường thẳng không được chuyển đổi về đường cong.

Icon Convert to Curve

Chuyển đổi sang cong

Điểm góc

Chuyển đổi những điểm đã chọn sang điểm góc. Điểm góc có hai điểm điều khiển có khả năng di chuyển & không phụ thuộc vào nhau. Một đường cong thì không đi thẳng qua 1 điểm góc, nhưng nó tạo ra 1 góc.

Icon Corner Point

Điểm góc

Chuyển tiếp mịn

Chuyển đổi một điểm góc hay điểm đối xứng sang một điểm mịn. Cả hai điểm điều khiển của điểm góc được sắp hàng song song thì có thể được di chuyển chỉ đồng thời. Những điểm điều khiển có thể có độ dài khác nhau, cho phép bạn thay đổi độ cong.

Icon Smooth Transition

Chuyển tiếp mịn

Chuyển tiếp đối xứng

Biểu tượng này chuyển đổi một điểm góc hay điểm mịn sang một điểm đối xứng. Cả hai điểm điều khiển của điểm góc được sắp hàng song song và có cùng một độ dài. Vì thế có thể di chuyển chúng chỉ đồng thời, và có cùng một độ cong theo cả hai hướng.

Icon Symmetric Transition

Chuyển tiếp đối xứng

Đóng Bézier

Đóng đường thẳng hay đường cong. Đường được đóng bằng cách kết nối điểm cuối với điểm đầu (ngụ ý bằng hình vuông đã mở rộng).

Icon Close Bézier

Đóng Bézier

Bỏ điểm

Đánh dấu điểm hiện thời hay những điểm đã chọn, để xoá. Việc này xảy ra trong trường hợp điểm nằm trên đường thẳng. Nếu bạn chuyển đổi đường cong hay hình đa giác bằng biểu tượng Chuyển đổi sang đường cong sang đường thẳng, hoặc bạn thay đổi đường cong bằng con chuột để mà điểm nào nằm trên đường thẳng, nó được gỡ bỏ. Góc từ đó việc giảm điểm sẽ xảy ra

Icon Eliminate Points

Bỏ điểm

Please support us!