Thanh công cụ thiết kế biểu mẫu

Thanh công cụ thiết kế biểu mẫu xuất hiện một khi bạn chọn đối tượng kiểu biểu mẫu trong khi làm việc trong chế độ thiết kế.

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Canh lề

Sửa đổi tình trạng chỉnh canh của các đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Canh lề

Nâng lên trên

Nâng đối tượng đã chọn lên trên đống, để hiện rõ « phía trước » các đối tượng khác.

Icon Bring to Front

Nâng lên trên

Hạ xuống dưới

Hạ thấp đối tượng đã chọn xuống dưới đống, để ẩn « phía sau » các đối tượng khác.

Icon Send to Back

Hạ xuống dưới

Chọn

Icon Select

Biểu tượng này bật/tắt chế độ lựa chọn cho con trỏ chuột. Chế độ lựa chọn được dùng để chọn các điều khiển của biểu mẫu đang biên soạn.

Bật/tắt chế độ thiết kế

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Thuộc tính Điều khiển

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Điều khiển

Thuộc tính Biểu mẫu

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Biểu mẫu

Bộ duyệt Dữ liệu

Ghi rõ cấu trúc dữ liệu của tài liệu XForms hiện tại.

Bộ duyệt biểu mẫu

Mở Bộ duyệt biểu mẫu. Bộ duyệt biểu mẫu hiển thị tất cả các biểu mẫu và biểu mẫu con của tài liệu đang biên soạn, cũng có các điều khiển tương ứng.

Icon Form Navigator

Bộ điều hướng biểu mẫu

Thêm trường

Mở một cửa sổ trong đó bạn có thể chọn một trường cơ sở dữ liệu để thêm vào biểu mẫu hoặc báo cáo.

Icon Add Field

Thêm trường

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Thứ tự Kích hoạt

Mở ở Chế độ Thiết kế

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Mở ở Chế độ Thiết kế

Automatic Control Focus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Icon Position and Size

Vị trí và Kích cỡ

Hiển thị lưới

Specifies whether to display the grid.

Icon Display Grid

Hiện lưới

Đính lưới

Cho phép di chuyển đối tượng chỉ giữa các điểm lưới.

Icon Snap to Grid

Đính lưới

Dẫn khi di chuyển

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Helplines While Moving

Please support us!