Thanh điều hướng biểu mẫu

Thanh điều hướng biểu mẫu chứa các biểu tượng để sửa đổi bảng cơ sở dữ liệu hoặc điều khiển ô xem dữ liệu. Thanh này được hiển thị bên dưới tài liệu chứa các trường được liên kết tới cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể dùng thanh điều hướng biểu mẫu để di chuyển qua lại giữa các bản ghi, cũng như để chèn và xoá bản ghi. Nếu dữ liệu được lưu trong biểu mẫu thì các thay đổi được chuyển vào cơ sở dữ liệu. Thanh Duyệt biểu mẫu cũng chứa các chức năng sắp xếp, lọc và tìm kiếm các bản ghi dữ liệu.

tip

Bạn có thể dùng biểu tượng thanh « điều hướng » trên thanh Điều khiển thêm để thêm một thanh « điều hướng » vào biểu mẫu.


note

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Bạn có khả năng điều khiển ô xem dữ liệu bằng chức năng sắp xếp và lọc. Bảng gốc không phải bị thay đổi.

Thứ tự sắp xếp hay bộ lọc hiện thời được lưu cùng với tài liệu hiện thời. Nếu có bộ lọc thì biểu tượng Áp dụng bộ lọc trên thanh điều hướng cũng được kích hoạt. Có thể cấu hình các tính năng sắp xếp và lọc trong tài liệu nhờ hộp thoại Thuộc tính biểu mẫu. (Chọn mục Thuộc tính biểu mẫu > Dữ liệu > thuộc tính Sắp xếpLọc).

note

Câu lệnh SQL là cơ bản của biểu mẫu (xem Thuộc tính biểu mẫu > thanh Dữ liệu > Nguồn dữ liệu) thì các chức năng sắp xếp và lọc chỉ sẵn sàng khi câu lệnh SQL đó tham chiếu đến chỉ một bảng và không được viết trong chế độ SQL sở hữu.


Tìm bản ghi

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Tìm mục ghi

Bản ghi tuyệt đối

Hiển thị số hiệu bản ghi hiện thời. Gõ số để tới bản ghi tương ứng.

Bản ghi đầu

Icon First Record

Tới bản ghi đầu tiên.

Bản ghi trước

Icon Previous Record

Về bản ghi trước đó.

Bản ghi sau

Icon Next Record

Tới bản ghi kế tiếp.

Bản ghi cuối

Icon Last Record

Tới bản ghi cuối cùng.

Bản ghi mới

Icon New Record

Tạo một bản ghi mới.

Lưu bản ghi

Icon

Lưu mục nhập dữ liệu mới. Thay đổi đó được đăng ký trong cơ sở dữ liệu.

Hoàn tác: nhập dữ liệu

Icon Undo Data Entry

Cho bạn có khả năng hồi tác nhập dữ liệu.

Xoá bản ghi

Icon Delete Record

Xoá bản ghi. Cần phải xác nhận truy vấn trước khi xoá.

Cập nhật

Cập nhật dữ liệu được hiển thị. Trong môi trường đa người dùng, tiến trình này bảo tồn dữ liệu hiện thời.

Icon Refresh

Cập nhật

Refresh Control

Icon Refresh Control

Refresh current control

Sắp xếp

Ghi rõ thứ tự sắp xếp khi hiển thị dữ liệu.

Sort Order Icon

Thứ tự Sắp xếp

Sắp xếp tăng dần

Trường kiểu văn bản được sắp xếp theo thứ tự abc (A-Z), còn trường thuộc số được sắp xếp theo con số (0-9).

Icon Sort Ascending

Sắp tăng dần

Sắp xếp giảm dần

Trường kiểu văn bản được sắp xếp theo thứ tự abc (Z-A), còn trường thuộc số được sắp xếp theo con số (9-0).

Icon Sort Descending

Sắp giảm dần

Tự động lọc

Lọc các bản ghi, dựa vào nội dung của trường dữ liệu được chọn hiện thời.

Icon AutoFilter

Tự động lọc

Áp dụng bộ lọc

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Áp dụng bộ lọc

Lọc dựa vào biểu mẫu

Nhắc trình phục vụ cơ sở dữ liệu lọc dữ liệu hiện rõ theo các tiêu chuẩn đã xác định.

Icon Form Filter

Lọc dựa vào biểu mẫu

Reset Filter/Sorting

Hủy bỏ thiết lập lọc, và hiển thị mọi bản ghi trong bảng hiện thời.

Icon

Reset Filter/Sorting

Nguồn dữ liệu dạng bảng

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Nguồn dữ liệu dạng bảng

Please support us!