Thanh dữ liệu bảng

Dùng thanh dữ liệu bảng để điều khiển ô xem dữ liệu.

Ô xem dữ liệu đã lọc vẫn còn hoạt động đến khi bạn thay đổi hay thôi tiêu chuẩn sắp xếp hay lọc. Bộ lọc hoạt động thì biểu tượng Áp dụng bộ lọc trên thanh Dữ liệu bảng cũng là hoạt động.

Lưu bản ghi

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Biểu tượng

Lưu bản ghi

Sửa dữ liệu

Kích hoạt hay ngừng kích hoạt chế độ chỉnh sửa cho bảng cơ sở dữ liệu hiện thời.

Biểu tượng

Sửa dữ liệu

Hoàn tác

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Biểu tượng

Hoàn tác: nhập dữ liệu

Tìm bản ghi

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Tìm mục ghi

Cập nhật

Cập nhật dữ liệu được hiển thị. Trong môi trường đa người dùng, tiến trình này bảo tồn dữ liệu hiện thời.

Icon Refresh

Cập nhật

Thứ tự Sắp xếp

Ghi rõ thứ tự sắp xếp khi hiển thị dữ liệu.

Sort Order Icon

Thứ tự Sắp xếp

Sắp xếp tăng dần

Trường kiểu văn bản được sắp xếp theo thứ tự abc (A-Z), còn trường thuộc số được sắp xếp theo con số (0-9).

Icon Sort Ascending

Sắp tăng dần

Sắp xếp giảm dần

Trường kiểu văn bản được sắp xếp theo thứ tự abc (Z-A), còn trường thuộc số được sắp xếp theo con số (9-0).

Icon Sort Descending

Sắp giảm dần

Tự động lọc

Lọc các bản ghi, dựa vào nội dung của trường dữ liệu được chọn hiện thời.

Icon AutoFilter

Tự động lọc

Áp dụng bộ lọc

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Áp dụng bộ lọc

Lọc chuẩn

Cho phép bạn đặt các tùy chọn lọc.

Biểu tượng

Lọc chuẩn

Reset Filter/Sorting

Hủy bỏ thiết lập lọc, và hiển thị mọi bản ghi trong bảng hiện thời.

Icon

Reset Filter/Sorting

Dữ liệu thành văn bản

Chèn tất cả các trường của bản ghi đã đánh dấu vào tài liệu hiện thời tại vị trí của con trỏ.

Biểu tượng

Dữ liệu sang Văn bản

Dữ liệu sang trường

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Biểu tượng

Dữ liệu sang trường

Trộn thư

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters.

Biểu tượng

Trộn thư

Nguồn dữ liệu của tài liệu hiện có

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Biểu tượng

Nguồn dữ liệu của tài liệu hiện có

Bật/tắt bộ thăm dò

Hiển thị hay ẩn ô xem của bộ thăm dò nguồn dữ liệu. Biểu tượng Bật/tắt bộ thăm dò hiển thị trên Thanh Dữ liệu Bảng.

Biểu tượng

Bật/tắt bộ thăm dò

Please support us!