Thanh trạng thái trong tài liệu Basic LibreOffice

Thanh Trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu Basic LibreOffice hiện có.

Thông tin tài liệu

Hiển thị thông tin về tài liệu Basic LibreOffice đang biên soạn. Tên của tài liệu, thư viện và mô-đun đều được hiển thị, định giới bằng dấu chấm.

Sửa đổi Tài liệu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Vị trí trong tài liệu

Displays the current cursor position in the LibreOffice Basic document. The row number is specified, then the column number.

Chế độ chèn

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Please support us!