Thanh bảng

Thanh bảng chứa các chức năng để thao tác bảng. Nó xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ vào bảng.

Bảng

Chèn một bảng mới vào ảnh chiếu hay trang hiện tại.

Icon

Bảng

Kiểu dáng đường

Nhấn vào biểu tượng này để mở thanh công cụ Kiểu dáng đường, trên đó bạn có thể sửa đổi kiểu dáng của đường viền.

Icon Line style

Kiểu dáng đường

Màu viền

Nhấn vào biểu tượng Màu đường (của viền) để mở thanh công cụ Màu viền, mà cho bạn có khả năng sửa đổi màu viền của đối tượng.

Biểu tượng

Màu đường (của viền)

Viền

Nhấn vào biểu tượng Viền để mở thanh công cụ Viền, trên đó bạn có thể sửa đổi viền của vùng bảng tính hay đối tượng.

Icon Borders

Viền

Area Style / Filling

Chọn kiểu tô đầy bạn muốn áp dụng cho đối tượng vẽ đã chọn.

Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Trộn ô

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Mở một thanh công cụ chứa các chức năng tối ưu cho các hàng và cột trong một bảng.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Tren

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Giữa nằm ngang

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Dưới

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh dưới của ô.

Chèn hàng

Chèn một hay nhiều hàng ngang vào trong bảng, phía dưới phần lựa chọn. Bạn có thể chèn nhiều hơn một hàng ngang bằng cách mở hộp thoại (chọn lệnh Bảng > Chèn > Hàng), hoặc bằng cách chọn nhiều hơn một hàng ngang trước khi bấm chuột vào biểu tượng. Cách thứ hai chèn các hàng ngang mới vào bảng có bề cao bằng các hàng nguyên gốc đã được chọn.

Biểu tượng

Chèn hàng

Chèn cột

Chèn một hay nhiều cột vào bảng, ở sau phần được chọn. Bạn có thể chèn nhiều cột cùng một lúc bằng cách mở hộp thoại (chọn lệnh Bảng > Chèn > Cột), hoặc bằng cách tô sáng vài cột trước khi bấm chuột vào biểu tượng. Cách thứ hai sẽ chèn cột có cùng một bề rộng tương ứng với các cột được chọn.

Biểu tượng

Chèn cột

Xoá hàng

Xoá những hàng đã chọn khỏi bảng.

Icon Delete Row

Xoá hàng

Xoá cột

Xoá các cột đã chọn khỏi bảng.

Icon Delete Column

Xoá cột

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Icon

Table Design

Thuộc tính đối tượng

Khai báo các thuộc tính của bảng được chọn, ví dụ: phông, hiệu ứng phông, đường viền và nền.

Please support us!