Defining Line Styles

 1. Select a line drawing object in a document.

 2. Choose Format - Line and click the Line Styles tab.

 3. Chọn tuỳ chọn sắp xếp mà bạn cần.

  Biểu tượng Ghi chú

  To specify the length of the line as a percentage of the line thickness, select Fit to line thickness.


 4. Nhấn Thêm.

 5. Nhập tên mới cho trang tính và nhấn nút OK.

  Biểu tượng Ghi chú

  To save the line style in a custom line style list, click the Save Line Styles icon.


 6. Nhấn vào nút OK để đóng hộp thoại.

Please support us!