Defining Borders for Tables and Table Cells

Setting a Predefined Border Style

 1. Chọn các ô bạn muốn in.

 2. Click the Borders icon on the Table toolbar (Writer) or on the Line and Filling bar to open the Borders window.

 3. Click one of the predefined border styles.

  This adds the selected style to the current border style of the table cells. Select the blank border style at the top left of the Borders window to clear all border styles.

Setting a Customized Border Style

 1. Chọn các ô bạn muốn in.

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. Trong vùng Tự xác định, chọn những cạnh bạn muốn thấy trong bố trí chung. Nhấn vào cạnh trong ô xem thử để chọn hay bỏ chọn nó.

 4. If you select more than one row or column, you can change the middle lines between rows or columns. Select the middle markers in the User-defined area.

 5. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.

 6. Lặp lại hai bước cuối cùng cho mỗi cạnh của viền.

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. Nhấn OK để kết hợp các phạm vi lại.

Please support us!