Chữ nghệ thuật

Thanh công cụ chữ nghệ thuật sẽ hiện ra khi bạn chọn một đối tượng chữ nghệ thuật.

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Dạng chữ nghệ thuật

Mở thanh công cụ dạng chữ nghệ thuật. Nhấn vào hình nào để áp dụng nó vào những đối tượng chữ nghệ thuật đã chọn.

Chữ nghệ thuật cùng chiều cao

Chuyển đổi bề cao chữ của những đối tượng chữ nghệ thuật đã chọn từ chuẩn sang cùng bề cao cho mọi đối tượng.

Gióng chữ nghệ thuật

Mở cửa sổ gióng chữ nghệ thuật.

Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects.

Giãn cách ký tự của chữ nghệ thuật

Mở cửa sổ khoảng cách ký tự chữ nghệ thuật.

Click to apply the character spacing to the selected Fontwork objects.

Tự chọn

Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Giá trị

Gõ giá trị khoảng cách ký tự chữ nghệ thuật.

Định chỗ cặp ký tự

Switches the kerning of character pairs on and off.

Please support us!