Trợ lý Bảng > Đặt khoá chính

Ghi rõ một trường của bảng để sử dụng làm khoá chính.

Tạo một khoá chính

Bật tùy chọn này để tạo một khoá chính. Thêm một khoá chính vào mọi bảng cơ sở dữ liệu để phân biệt mỗi bản ghi một cách duy nhất. Đối với một số hệ thống cơ sở dữ liệu bên trong LibreOffice, bắt buộc phải dùng một khoá chính khi chỉnh sửa bảng.

Tự động thêm một khoá chính

Bật tùy chọn này để tự động thêm một khoá chính dưới dạng một trường bổ sung.

Đặt một trường đã tồn tại là một khoá chính.

Bật tùy chọn này để đặt một trường đã tồn tại với các giá trị duy nhất là một khoá chính.

Tên trường

Chọn tên trường.

Tự động giá trị

Bật tùy chọn này để tự động chèn một giá trị và tăng/giảm dần giá trị của trường đó cho mỗi bản ghi mới. Cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ chức năng tự động tăng/giảm dần để dùng tính năng Tự động giá trị này.

Xác định khoá chính theo vài trường

Bật tùy chọn này để tạo một khoá chính dựa vào một tổ hợp vài trường đã có.

Trường có sẵn

Chọn một trường nào đó, sau đó nhấn vào nút > để thêm nó vào danh sách các trường khoá chính.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

Trường khoá chính

Chọn một trường nào đó, sau đó nhấn vào nút < để gỡ bỏ nó khỏi danh sách các trường khoá chính. Khoá chính được tạo bằng cách ghép chuỗi các trường trong danh sách này, từ trên xuống dưới.

Trợ lý Bảng > Tạo bảng

Please support us!