Trợ lý Bảng > Chọn trường

Các bảng mẫu cung cấp một số trường làm điểm bắt đầu khi bạn tạo một bảng riêng.

Business

Chọn phân loại kinh doanh để xem chỉ các bảng mẫu về kinh doanh.

Riêng

Chọn phân loại riêng để xem chỉ các bảng mẫu cả nhân.

Bảng mẫu

Chọn một của những bảng mẫu. Bên trong bảng đó, chọn một trường từ hộp danh sách bên trái. Lặp lại đến khi bạn đã chọn tất cả trường cần thiết.

Trường có sẵn

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Nhấn nút này để nâng trường đã chọn lên một mục trong danh sách.

v

Nhấn nút này để hạ trường đã chọn xuống một mục trong danh sách.

Trường đã chọn

Hiển thị tất cả trường sẽ được kèm thêm vào bảng mới.

Trợ lý Bảng > Đặt các Kiểu và Định dạng

Please support us!