Trợ lý Bảng

Trợ lý Bảng thì giúp bạn tạo một bảng cơ sở dữ liệu.

Trợ lý Bảng > Chọn trường

Các bảng mẫu cung cấp một số trường làm điểm bắt đầu khi bạn tạo một bảng riêng.

Trợ lý Bảng > Đặt Kiểu và Định dạng

Ghi rõ thông tin trường về các trường đã chọn.

Trợ lý Bảng > Đặt khoá chính

Ghi rõ một trường của bảng để sử dụng làm khoá chính.

Trợ lý Bảng > Tạo bảng

Hãy nhập tên của bảng, và ghi rõ nếu bạn muốn sửa đổi bảng một khi Trợ lý đã chạy xong.

Lùi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Tiếp

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Kết thúc

Áp dụng mọi thay đổi rồi đóng trợ lý.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

Trợ lý Bảng > Chọn trường"

Please support us!