Properties

Cửa sổ Thuộc tính của bộ Xây dựng Báo cáo lúc nào cũng hiển thị các thuộc tính về đối tượng được chọn hiện thời trong ô xem Xây dựng Báo cáo.

Biểu tượng Gợi ý

Press Shift-F1 and point with the mouse at an input box to see a help text for this input box.


Khi khởi chạy bộ Xây dựng Báo cáo, cửa sổ Thuộc tính hiển thị trang thẻ Dữ liệu cho toàn bộ báo cáo.

Hãy chọn một bảng trong danh sách Nội dung, sau đó bấm phím Tab hoặc nhấn chuột bên ngoài hộp nhập liệu để dời khỏi hộp đó.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

Trang thẻ Chung có thể được dùng để thay đổi tên của báo cáo, và để tắt vùng Đầu/Chân Trang, trong các cái khác.

Biểu tượng Gợi ý

To display the Data or General tab page for the whole report, choose Edit - Select All - Select Report.


Nếu bạn nhấn vào vùng Đầu/Chân Trang mà không lựa chọn đối tượng, bạn sẽ thấy trang thẻ Chung cho vùng đó.

Bạn có thể chỉnh sửa một số thuộc tính hiển thị cho vùng này.

Nếu BIểu thức In theo Điều kiện (Conditional Print Expression) ước tính thành ĐÚNG, đối tượng đã chọn sẽ được in ra.

Nếu bạn nhấn vào vùng Chi tiết mà không lựa chọn đối tượng, bạn sẽ thấy trang thẻ Chung cho vùng đó.

Bạn có thể ghi rõ một số thuộc tính để điều chỉnh cách in ra các bản ghi.

Hãy chèn một số trường dữ liệu vào vùng Chi tiết, hoặc chèn các trường điều khiển khác vào bất cứ vùng nào. Khi bạn lựa chọn một trường đã chèn, bạn có thể đặt các thuộc tính trong cửa sổ Thuộc tính.

Đối với một trường Nhãn, bạn có thể thay đổi văn bản đã hiển thị trong hộp nhập liệu Nhãn.

Đối với một hình ảnh, bạn có thể ghi rõ có nên chèn nó dưới dạng một liên kết tới một tập tin, hoặc chỉ dưới dạng một đường dẫn nhúng trong tập tin Base. Tùy chọn nhúng sẽ tăng kích cỡ của tập tin Base, còn tùy chọn liên kết không mang được sang máy tính khác.

Trên trang thẻ Chung của một trường dữ liệu, bạn có thể đặt các thuộc tính khác nhau, v.d. thuộc tính Định dạng.

Trên trang thẻ Dữ liệu, bạn có thể thay đổi nội dung dữ liệu cần hiển thị.

Please support us!