Số thứ tự trang

Bạn có thể mở hộp thoại Số thứ tự của bộ Xây dựng Báo cáo bằng cách chọn lệnh Chèn > Số thứ tự trang.

Biểu tượng Gợi ý

Bấm tổ hợp phím Shift-F1 và chỉ con chuột tới một hộp nhập liệu, để xem một chuỗi trợ giúp về hộp đó.


Khi bạn nhấn vào nút OK, có chèn một trường dữ liệu để chứa các số thứ tự trang. Không có phần đầu/chân trang thì vùng này sẽ được tạo như cần thiết.

Bạn có thể nhấn vào trường dữ liệu và kéo sang vị trí khác bên trong cùng vùng, hoặc chỉnh sửa các thuộc tính trong cửa sổ Thuộc tính.

Please support us!