Bộ Duyệt Báo Cáo

Bạn có thể mở cửa sổ Bộ Duyệt Báo Cáo của bộ Xây dựng Báo cáo bằng cách chọn lệnh Xem > Bộ duyệt Báo cáo.

Bộ Duyệt Báo Cáo thì hiển thị cấu trúc phân cấp của báo cáo. Bạn cũng có thể sử dụng Bộ Duyệt này để chèn các hàm vào báo cáo.

Nhấn vào một mục nhập trong Bộ duyệt Báo cáo. Đối tượng hoặc vùng tương đối được lựa chọn trong ô xem Xây dựng Báo cáo. Nhấn-phải vào một mục nhập để mở trình đơn ngữ cảnh của nó.

Để nhập hàm vào báo cáo

Trong trình đơn ngữ cảnh của Bộ duyệt Báo cáo, bạn thấy cùng những lệnh với ô xem Xây dựng Báo cáo, cộng với một số lệnh bổ sung để tạo hàm mới hoặc xoá hàm.

Functions can be entered using a syntax as specified by the OpenFormula proposal.

See Wiki page about Base for some more help regarding the functions in a report.

Để tính một số tiền cho mỗi khách hàng

  1. Mở Bộ Duyệt Báo Cáo.

  2. Mở mục nhập Nhóm và nhóm ở đó bạn muốn tính giá.

    Nhóm này có một mục nhập con tên « hàm » (functions).

  3. Mở trình đơn ngữ cảnh (nhấn-phải) ở mục nhập hàm, chọn tạo một hàm mới, sau đó lựa chọn nó.

    Trong bộ duyệt thuộc tính, bạn thấy hàm này.

  4. Thay đổi tên thành (v.d.) « TínhGiá » và công thức thành « [TínhGiá] + [tên_cột] ».

  5. Nhập số 0 vào hộp cho giá trị đầu tiên.

  6. Giờ thì bạn có thể chèn một trường văn bản vào và đóng kết nó tới [CostCalc] (mà xuất hiện trong hộp liệt kê trường dữ liệu).

Có lẽ bạn cần phải đặt giá trị đầu tiên thành giá trị của trường như [trường].

Có trường rỗng trong cột giá thì dùng công thức này để thay thế nội dung của ô rỗng bằng số không:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Please support us!