Bộ Xây dựng Báo cáo

Bộ Xây dựng Báo cáo là một công cụ để tạo báo cáo cơ sở dữ liệu riêng của bạn. Không giống như dùng Trợ lý Báo cáo, bạn có thể thiết kế báo cáo theo ý kiến của bạn. Báo cáo đã tạo ra là một tài liệu Writer mà bạn cũng có thể chỉnh sửa sau.

Biểu tượng Ghi chú

To use the Report Builder, the Report Builder component must be installed. In addition, the Java Runtime Environment (JRE) software must be installed, and this software must be selected in LibreOffice.


Để cài đặt phần mềm JRE

Bộ Xây dựng Báo cáo cần thiết cài đặt một môi trường tức thời Java (JRE).

 1. Choose - LibreOffice - Advanced.

 2. Đợi đến một phút, trong khi LibreOffice thu thập thông tin về phần mềm Java được cài đặt vào hệ thống của bạn.

  Tìm thấy một phiên bản JRE gần đây thì bạn thấy một mục nhập trong danh sách đó.

 3. Nhấn vào cái nút tùy chọn phía trước mục nhập, để hiệu lực phiên bản JRE này để sử dụng trong LibreOffice.

 4. Kiểm tra xem tùy chọn Dùng môi trường tức thời Java đã được hiệu lực.

If no JRE version is found on your system, open your web browser and download the JRE software from http://www.java.com. Install the JRE software. Then restart LibreOffice and open - LibreOffice - Advanced again.

Để mở Bộ Xây dựng Báo cáo

 1. Mở một tập tin Base hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới. Cơ sở dữ liệu này phải chứa ít nhất một bảng có ít nhất một trường dữ liệu và một trường khoá chính.

 2. Nhấn vào biểu tượng Báo cáo trong cửa sổ Base, sau đó chọn mục Tạo báo cáo trong ô xem Thiết kế.

  Cửa sổ Bộ Xây dựng Báo cáo sẽ mở.

Bộ Xây dựng Báo cáo được chia ra ba phần. Vùng trên là trình đơn và vùng dưới là các thanh công cụ.

Bên phải bạn thấy cửa sổ Thuộc tính chứa các giá trị thuộc tính của đối tượng được chọn hiện thời.

Phần bên trái của cửa sổ Bộ Xây dựng Báo cáo thì hiển thị ô xem Bộ Xây dưng Báo cáo. Ô xem Bộ Xây dựng Báo cáo được chia đầu tiên ra ba phần, từ trên xuống dưới:

 1. Đầu trang - kéo các trường điều khiển chứa văn bản cố định vào vùng Đầu trang.

 2. Chi tiết - kéo và thả các trường cơ sở dữ liệu vào vùng Chi tiết.

 3. Chân trang - kéo các trường điều khiển chứa văn bản cố định vào vùng Chân trang.

Để chèn thêm một vùng Đầu báo cáoChân báo cáo, hãy chọn lệnh Sửa > Chèn Đầu/Chân báo cáo. Hai vùng này chứa văn bản mà xuất hiện ở đầu và cuối của toàn bộ báo cáo.

Nhấn vào biểu tượng « - » phía trước một tên vùng để co lại vùng đó thành một dòng trong ô xem Xây dựng Báo cáo. Biểu tượng « - » sẽ trở thành một biểu tượng « + » vào đó bạn có thể nhấn đề giãn ra lại vùng.

Bạn chèn các trường cơ sở dữ liệu bằng cách kéo và thả vào vùng Chi tiết. Xem phần « Để chèn các trường vào báo cáo » bên dưới.

Hơn nữa, bạn có thể nhấn vào biểu tượng Trường Nhãn hoặc Hộp Văn bản trên thanh công cụ, sau đó kéo một hình chữ nhật trong vùng đầu/chân trang để xác định một văn bản là trùng trên mọi trang. Bạn nhập văn bản này vào hộp Nhãn của cửa sổ Thuộc tính tương ứng. Bạn cũng có thể thêm đồ họa bằng cách dùng biểu tượng Đồ họa.

Để kết nối báo cáo tới một bảng cơ sở dữ liệu

 1. Di chuyển con chuột tới ô xem Thuộc tính. Bạn sẽ thấy hai trang thẻ: ChungDữ liệu.

 2. Trên trang thẻ Dữ liệu, nhấn vào mục Nội dung để mở hộp tổ hợp.

 3. Chọn bảng cho đó bạn muốn tạo báo cáo.

 4. Sau khi chọn bảng, nhấn phím Tab để rời khỏi hộp Nội dung.

The Add fields to report window opens automatically and shows all fields of the selected table.

Add fields to report

The Add Field window helps you to insert the table entries in the report.

Một khi nhập các trường vào ô xem Chi tiết, báo cáo sẵn sàng thực hiện.

Để thực hiện một báo cáo

 1. Nhấn vào biểu tượng Thực hiện Báo cáo Biểu tượng trên thanh công cụ.

Một tài liệu Writer sẽ mở và hiển thị báo cáo bạn đã tạo, mà chứa tất cả các giá trị của bảng cơ sở dữ liệu bạn đã chèn.

Nếu nội dung của cơ sở dữ liệu có phải đã thay đổi, hãy thực hiện báo cáo lần nữa để cập nhật báo cáo kết quả.

Để chỉnh sửa một báo cáo

Trước tiên hãy quyết định nếu bạn muốn chỉnh sửa báo cáo đã tạo ra (một tài liệu Writer tĩnh), hoặc chỉnh sửa ô xem Xây dựng Báo cáo rồi tạo ra một báo cáo mới dựa vào bản thiết kế mới.

The Writer document is opened read-only. To edit the Writer document, click Edit Document on the information bar, or choose Edit - Edit Mode.

Muốn chỉnh sửa ô xem Xây dựng Báo cáo thì bạn có thể thay đổi một số thuộc tính.

Nhấn vào vùng Chi tiết. Sau đó, trong cửa sổ Thuộc tính, thay đổi một số thuộc tính (v.d. màu nền).

Sau khi hoàn thành, nhấn vào biểu tượng Thực hiện Báo cáo Biểu tượng để tạo một báo cáo mới.

Nếu bạn đóng Bộ Xây dựng Báo cáo, chương trình sẽ nhắc bạn lưu báo cáo đang chỉnh sửa. Nhấn vào nút , nhập tên cho báo cáo, sau đó nhấn vào nút OK.

Sắp xếp Báo cáo

Không sắp xếp hoặc nhóm lại thì các bản ghi sẽ được chèn vào báo cáo theo thứ tự lấy từ cơ sở dữ liệu.

 1. Mở khung nhìn Bộ Xây dựng Báo cáo và nhấn vào biểu tượng Sắp xếp và Nhóm lại biểu tượng sắp xếp và nhóm lại trên thanh công cụ. Bạn sẽ thấy hộp thoại Sắp xếp và Nhóm lại.

 2. Trong hộp Nhóm, nhấn vào trường bạn muốn đặt là trường sắp xếp thứ nhất, sau đó đặt thuộc tính Sắp xếp.

 3. Thực hiện báo cáo.

Nhóm lại

 1. Mở khung nhìn Xây dựng Báo cáo, và nhấn vào biểu tượng Sắp xếp và Nhóm lại Biểu tượng trên thanh công cụ. Bạn sẽ thấy hộp thoại Sắp xếp và Nhóm lại.

 2. Trong hộp Nhóm, mở hộp liệt kê Đầu nhóm và bật tùy chọn hiển thị một phần đầu nhóm.

 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm trường Biểu tượng để mở cửa sổ Thêm trường.

 4. Kéo và thả mục nhập trường cần nhóm lại vào phần đầu nhóm. Sau đó thì kéo và thả các trường còn lại vào phần Chi tiết.

 5. Thực hiện báo cáo. Báo cáo sẽ hiển thị các bản ghi đã nhóm lại.

Nếu bạn thích sắp xếp và nhóm lại các mục khác nhau, mở ô xem bộ Xây dựng Báo cáo, sau đó mở hộp thoại Sắp xếp và Nhóm lại. Bật tùy chọn này để hiển thị một phần Đầu nhóm cho những trường cần nhóm lại, và bật tùy chọn để ẩn phần Đầu nhóm cho những trường cần sắp xếp. Đóng cửa sổ Sắp xếp và Nhóm lại và thực hiện báo cáo.

Cập nhật và in dữ liệu

Khi bạn chèn một vài dữ liệu mới vào bảng, hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong bảng, một báo cáo mới sẽ hiển thị dữ liệu đã cập nhật.

Nhấn vào biểu tượng Báo cáo Biểu tượng và nhắp đúp vào báo cáo đã lưu cuối cùng. Một tài liệu Writer mới sẽ được tạo để hiển thị dữ liệu mới.

Để in ra một báo cáo, chọn lệnh Tập tin > In từ bên trong tài liệu Writer.

Please support us!